Drukuj

Podatek od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 24.02.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje:

I. Jako podatnik podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych, przy dokonywaniu zakupu złomu, tak od osób fizycznych jak i od przedsiębiorców, obowiązany Pan jest do ewidencjonowania ich w ewidencji zakupu VAT i podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Dowodem zakupu złomu od osób fizycznych będzie umowa kupna sprzedaży natomiast od przedsiębiorców rachunek bądź faktura VAT w zależności od tego czy sprzedający będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czy będzie podatnikiem tego podatku.

Sprzedaż złomu dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem wg stawki 22%, a zatem dokonując zakupu u ww. podatników w cenę wkalkulowana jest kwota podatku wyliczona wg powyższej stawki.

II. Czynności cywilnoprawne polegające na sprzedaży rzeczy ruchomych, których wartość przekracza 1.000,00 zł. podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.).

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy płatnikami podatku są nabywcy rzeczy - od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży. Na płatnikach ciążą obowiązki określone przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.12.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153 ze zm.), m.in. prowadzenie rejestru podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywanie pobranego podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek wraz z deklaracją należności wpłacanych przez płatnika.

Zgodnie z art. 75 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 27, poz. 252 ze zm.) czynność prawna obejmująca rozporządzanie prawem, którego wartość przenosi 2.000,00 zł. powinna być stwierdzona pismem. Umowa zawarta w formie ustnej nie powoduje wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jednakże dla celów dowodowych każda umowa zawarta przez płatnika powinna być zawarta w formie pisemnej.

Ponadto informuje się, że tut. Urząd nie jest organem kompetentnym do udzielenia odpowiedzi na temat zezwoleń i koncesji oraz prowadzenia dodatkowych ewidencji osób sprzedających złom (pkt 1 i 2 wniosku).

Podobne interpretacje: