Interpretacje w temacie: Zwrot VAT podróżnym

Ścieżka aktualnego tematu

Podatnik w 2003r. był sprzedawcą dokonującym zwrotu podatku od towarów podróżnym. W 2004r. utracił to prwo w związku z nie osiągnięciem wymaganej sprzedaży 400.000 zł. Czy istnieje obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o utracie prawa do dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług podróżnym i czy podatnik ma prwo do dokonania zwrotu w stosunku do faktur wystawionych w 2003r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2003r. (data wpływu 12.10.2003r., uzupełnione w dniu 14.01.2004r. o opłatę skarbową) dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Ursynów informuje: Z pisma wniesionego przez Stro ...


Czy w świetle zmian podatkowych od 1.01.2004 r. spółka będąca zakładem pracy chronionej, prowadząc pełną księgowość będzie miała szanse ubiegać się o TAX FREE, czy tak jak dotychczas będzie to niemożliwe?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na złożone w tut. organie podatkowym w dniu 6.01.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. zapytanie jednostki czy w świetle zmian podatkowych od 1.01.2004 r. spółka będąca zakładem pracy chronionej prowad ...

zwrot podatku VAT dla zagranicznych podróżnych

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 23 kwietnia 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. or ...


Wykazanie przez podatnika-sprzedawcę: kwoty podatku zwróconego podróżnemu, daty i pokwitowania tej kwoty przez podróżnego, powinno nastąpić w dokumencie ustalonym na podstawie art. 21c ust. 2 ustawy z 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nie ma podstaw, aby stwierdzenie tych faktów było zastępowane innymi dowodami, skoro dla ich udokumentowania przewidziano jednoznaczną formę określoną przepisami prawa.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 284/04, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Romana R. - właściciela firmy "A." w Białymstoku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 lipca 2004 r. Nr PP1/4407-112/BO/04 w przedmiocie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2002 r. - uchylono zaskarżoną decyzję, stwierdz ...

Bez wykazania, iż podatnik wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł i powinien przypuszczać, ze na wystawionym przez niego przed 1.01.2005 r. dokumencie TAX FREE nie znajduje się odcisk stempla urzędu celnego lub też wymieniony w tym dokumencie towar nie został faktycznie wywieziony za granicę, nie można go pozbawiać prawa do zastosowania 0% stawki podatku.

Zaskarżonym do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrokiem z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 241/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w sprawie ze skargi „S.” Spółka z o.o. Spółka Komandytowa (dalej określanej jako „Spółka") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 lutego 2006 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2003 r. i 2004 r ...


Generowanie strony w 40 ms