Drukuj

Podatnik w 2003r. był sprzedawcą dokonującym zwrotu podatku od towarów podróżnym. W 2004r. utracił to prwo w związku z nie osiągnięciem wymaganej sprzedaży 400.000 zł. Czy istnieje obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o utracie prawa do dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług podróżnym i czy podatnik ma prwo do dokonania zwrotu w stosunku do faktur wystawionych w 2003r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2003r. (data wpływu 12.10.2003r., uzupełnione w dniu 14.01.2004r. o opłatę skarbową) dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Ursynów informuje:

Z pisma wniesionego przez Stronę wynika, że była ona sprzedawcą uprawnionym do dokonywania zwrotu podatku VAT dla podróżnych. Na podstawie danych o dotychczasowej sprzedaży podatniczka przewidywała, iż w 2003r. nie osiągnie kwoty obrotu 400.000 zł, uprawniającej ją, zgodnie z art. 21b ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) do dokonywania tych czynności w roku następnym, tj. w 2004r. W związku z powyższym Strona sformułowała zapytanie, czy w sytuacji nieosiągnięcia wymaganej kwoty obrotu jest zobowiązana poinformować o tym fakcie właściwy organ podatkowy, jeśli tak to w jakiej formie oraz czy w razie utraty w/w uprawnień ma prawo dokonać w 2004r. zwrotu, jeśli faktury wystawiono w 2003r. a termin dokonania zwrotu mija w 2004r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów zauważa, że ustawa o podatku od towarów i usług nie nakłada na podatnika obowiązku informowania organu podatkowego o zaprzestaniu dokonywania zwrotów podatku VAT dla podróżnych, z powodu nie osiągnięcia odpowiedniej kwoty obrotu w poprzednim roku podatkowym.

Jednocześnie Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że podatnik dokonując w 2003r. sprzedaży posiadał uprawnienie do dokonywania zwrotów VAT dla podróżnych, w związku z czym nabywca towaru nie utraci prawa do zwrotu podatku w 2004r. od tego sprzedawcy, gdyż sama czynność zwrotu podatku jest jedynie następstwem uprzednio, prawidłowo zawartej umowy sprzedaży.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 09.12.2003r.

Podobne interpretacje: