Interpretacje w temacie: Proporcjonalny podział sprzedaży

Ścieżka aktualnego tematu

Czy podatnik, który świadczy usługi gastronomiczne opodatkowane różnymi stawkami lub zwolnione z podatku i nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT może w celu obliczenia podatku należnego dokonać podziału sprzedaży w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego miesiąca, w którym dokonano zakupu?

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej różnymi stawkami, a nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 ust. 1 mogą w celu o ...

Spółka, która świadczy usługi budowlano - montażowe, dla których istnieje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, zwróciła się, w związku z wymogiem ustalenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 nowej ustawy o VAT, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie; jaki obrót należy wziąć pod uwagę – czy ten wynikający ze składanych deklaracji VAT–7 za 2003 r. czy wynikający z ewidencji sprzedaży na kontach „Przychody ze sprzedaży” i zaliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za 2003 r.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). proporcję w jakiej podatnik będzie mógł odliczyć podatek naliczony, w przypadku gdy wykonuje zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje mu prawo odliczenia podatku naliczonego, jak i czynności, w związku z którymi prawo takie mu nie przysługuje, ustala się jako udział rocznego obr ...

Czy składki wnoszone przez członka Spółki Wodnej na rzecz spółki prawa wodnego należy doliczać do obrotów w celu ustalenia prawidłowych proporcji o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 czerwca 2004 r. (data wpływu), dotyczące kwestii czy przychody ze składek członkowskich należy doliczać do obrotów w celu ustalenia prawidłowych proporcji, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 7 ustawy o podatku od t ...

Czy obliczając współczynnik procentowy za 2003r. określający jaki procent podatku związanego zarówno z czynnościami dającymi prawo do odliczenia VAT jak i nie dającymi tego prawa, należy do obrotu całkowitego włączyć dotacje na realizację zadań oświatowych, jakie Szkoła..... otrzymuje z Wydziału Edukacji UMŁ?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą ...

Spółka dokonała w listopadzie 2003r. zakupu budynku o charakterze mieszkalnym. Spółka przeznaczyła część budynku (30%) na potrzeby własne (siedziba spółki) pozostałe lokale ok. 70% powierzchni budynku zostały przeznaczone pod wynajem na cele mieszkalne. Spółka w swojej działalności świadczy głównie usługi opodatkowane stawką podatku w wysokości 22%, usługi wynajmu na cele mieszkalne – zwolnione z podatku od towarów i usług- stanowią niewielki procent świadczonych usług ogółem. W związku z zakupem tej nieruchomości stanowiącej środek trwały Spółka wnosi o udzielenie informacji w oparciu o ustawę z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, pytanie podatnika brzmi: - w jaki sposób podatnik dokonuje rozliczenia podatku naliczonego od dokonanego zakupu nieruchomości stanowiącej środek trwały, czy w oparciu o tzw. strukturę sprzedaży z okresu poprzedzającego nabycie czy w inny sposób, tj. przewidywane proporcje powierzchni budynku wykorzystywanej do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej? - w jaki sposób podatnik rozlicza podatek naliczony wykazany w dokumentach zakupu usług budowlanych (budowlano-montażowych) związanych z remontem i modernizacją zakupionego budynku?

Zgodnie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie usług w zakresie wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podst ...

1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadku braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy prawidłowy jest sposób polegający na naliczaniu podatku należnego VAT od kwoty obciążeń za braki towarów handlowych wobec firm świadczących dla Spółki usługi (dysponujących powierzonym towarem) ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko ...

Generowanie strony w 32 ms