Interpretacje w temacie: Dokumentacja

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy można odliczyć podatek VAT z duplikatu faktury VAT za rozmowy telefoniczne?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2004 r. w kwestii terminu dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez nabywcę z duplikatu faktury, o której mowa w § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektóryc ...

Firma zajmuje się świadczeniem usług transportowych i spedycyjnych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym. Pytanie podatnika dotyczy udzielenia informacji w zakresie opodatkowania usług transportu międzynarodowego. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana przy usłudze transportu z Polski do miejsca poza terytorium Wspólnoty (np. Rumunii), a jaka z miejsca poza terytorium Wspólnoty do Polski oraz jakie dokumenty są obowiązujące w przypadku tego typu transportu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.05.2004r. informuje co następuje: W odniesieniu do opodatkowania usług transportu z Polski do miejsca poza terytorium Wspólnoty oraz z miejsca poza terytorium Wspólnoty do Polski obowiązują uregulowania analogiczne ...

Jakie dokumenty firma musi posiadać oraz jakie wystawić żeby można było skorzystać z uproszczonej procedury w handlu wewnątrzunijnym między trzema kontrahentami w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz.535)?

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt. 2 wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika, drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie ...

Prowadzącemu działalność gospodarczą podatnikowi przy zakupie nieruchomości sprzedawca wystawił fakturę z błędną stawką podatku VAT. Wystawca błędnej faktury, mimo wezwania, nie skorygował tej faktury.W jakim okresie od wystawienia można dokonać korekty faktury i jakie sankcje grożą podatnikowi, który mimo wezwania nie chce skorygować błędnie wystawionej faktury.

W myśl art. 33 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązującej do dnia 30.04.2004 r. w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas gdy dana sprzedaż nie była objęta ...


Podatnik pyta czy: 1) uiszczane przez pracowników korzystających z telefonów służbowych środki pieniężne uznać należy za zwrot wydatków i w efekcie czynność tą udokumentować należy notą obciążeniową, czy też dokumentować je za pomocą refaktury? 2) czy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntów?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem Nr FB./I/3119/2/04 z dnia 21 czerwca 2004r. (doręczonym d ...

1. Czy gospodarstwo pomocnicze, w świetle art. 15 ust 6 ustawy o VAT nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług świadczonych w zakresie usług na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, czy po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1541), usługi świadczone przez gospodarstwo pomocnicze na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie § 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia są zwolnione od podatku od towarów i usług, 2. Jakim dowodem należy dokumentować dostawę materiału i sprzętu informatycznego na rzecz Urzędu Wojewódzkiego?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.07.04 r (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.04 r.), nawiązujące do odpowiedzi tut. Organu z dnia 27.05.2004 r. na zapytanieJednostki z dnia 05.04.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. W przedmiotowym piśmie Strona ...

Czy wpłaty rodziców za przygotowanie posiłków wydawanych uczniom i wychowankom przedszkoli i szkół na terenie gminy należy ewidencjonować przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Z przedstawionego w pismach stanu faktycznego wynika, że Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy utworzoną w celu realizacji zadań w zakresie żywienia zbiorowego dla placówek oświatowych Gminy, a także wykonania usług żywieniowych na zlecenie innych gminnych jednostek organizacyjnych w ramach pomocy socjalno-bytowej. Za usługi żywienia zbiorowego dla uczniów i wychowanków jednostek oświatowych p ...

Z jakiego dnia należy przyjąć średni kurs euro w przypadku faktur za wykonane usługi transportu wewnątrzwspólnotowego.

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i płatnikiem Vat. Strona wykonuje usługę transportu wewnątrzwspólnotowego na zlecenie polskiego podmiotu. Zlecenie na wykonanie usługi obejmuje określoną kwotę za dany fracht ( np. 1.500,00 Euro + 22% Vat ) – z zaznaczeniem, że do wystawienia faktury podatnik ma przyjąć średni kurs waluty ogłoszony prze ...

Dotyczy warunków opodatkowania usług agencyjno – przedstawicielskich świadczonych na rzecz firm zagranicznych.

Działalność gospodarcza podatnika polega na znajdowaniu klientów w Polsce na towary i surowce chemiczne produkowane przez firmy zagraniczne, negocjacje i pomoc w zawarciu umów na dostawy oraz pomoc w ich realizacji. Podatnik otrzymuje prowizję, która zawarta jest w cenie transakcji między kontrahentem zagranicznym a krajowym. Zdaniem podatnika miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa cz ...

Generowanie strony w 18 ms