Interpretacje w temacie: Faktury

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy komornik dokonując, w ramach egzekucji, sprzedaży jest uprawniony do wystawienia w imieniu podatnika faktury VAT? Jak należy zaewidecjonować w/w fakturę w przypadku kiedy została ona przesłana pzrez komornika z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Czy nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w takiej fakturze?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie udokumentowania sprzedaży dokonanej przez Komornika Sądowego informuje, że zgodnie z § 51 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów us ...

1. Czy korekty mają dotyczyć tylko sprzedaży za miesiąc styczeń 2002 r., który objęty był powództwem, czy też całego okresu do 31.01.2003 r., kiedy były stosowane stawki nowego cennika nie zaakceptowane przez usługobiorcę? 2. Czy może obniżyć podatek należny o różnice podatku VAT wynikające z korekt faktur, gdy podatek ten był w całości uregulowany zgodnie z wystawianymi fakturami?

W złożonym piśmie z dnia 7 maja 2004 r. został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka wystawiała faktury zapłaty dla swojego klienta za wykonane usługi odbioru i oczyszczania ścieków oraz osadów pościekowych za kolejne miesiące 2002 r. oraz za styczeń 2003 r. według nowego cennika stawek opłat obowiązującego od 1 stycznia 2002 r. Ze względu na fakt, iż odbiorca nie zgodził się na zapłatę ...

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek wystawienia faktury za wykonaną usługę ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 26.01.2004r. zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie informuje: Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa wyżej cytowanej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na ...

Przedmiotem umowy przedwstępnej zawartej w grudniu 2003r. była sprzedaż własności gruntu na rzecz użytkowników wieczystych. 50% należności zostało uiszczone w dniu zawarcia tej umowy. Transakcja sfinalizowana zostanie w czerwcu, czyli na gruncie nowej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Czy podatkiem VAT winna zostać obłożona cała kwota transakcji oraz w jaki sposób winna być udokumentowana ta transakcja?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, któ ...

Czy wystawiona przez kilku współwłaścicieli nieruchomości faktura dokumentująca usługi najmu jest prawidłowa oraz czy stanowi podstawę dla nabywcy do odliczenia podatku naliczonego ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 29.04.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 15.06.2004 r. informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Zapytanie: Czy wystawion ...

Czy dla faktur sprzedaży, w których kwoty wykazywane są w złotych ma zastosowanie par. 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi pismo z dnia 13.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego, w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dopuszcza ...

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa ma prawo wystawiać faktury VAT za eksploatację lokali użytkowych /czynsz/ na osobę czy też Firmę prowadzącą działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu /na podstawie umowy/ od członka Spółdzielni /właściciela lokalu/?

Faktury VAT może wystawiać podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi. Spółdzielnia nie może więc wystawiać faktur za usługi, których nie wykonuje. ...Sposób obliczenia podatku należnego przy refakturowaniu usług dostawy energii elektrycznej.

Odpowiadając na pismo znak: X (data wpływu do tut. Urzędu 14.06.2004 r.) w sprawie sposobu obliczenia podatku należnego przy refakturowaniu usług dostawy energii elektrycznej (od ceny netto czy brutto z faktury usługodawcy), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.), wyjaśnia co ...

Generowanie strony w 13 ms