Drukuj

Stan faktyczny: Spółka otrzymuje faktury korygujące za usługi tzw. medialne ( energia, gaz, telefony). Zgodnie z przepisem §.20 ust.4 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz.971) nabywca otrzymujący fakturę korygującą: 1/jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał, jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, 2/ jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc,w którym tę fakturę otrzymał, jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego; zasady tej nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy. Pytanie: Z wyżej wymienionego przepisu jednoznacznie nie wynika czy odliczenie podatku naliczonego dotyczy wszystkich faktur korygujących, czy tylko. faktur korygujących, dla których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Obowiązek podatkowy bowiem dla faktur medialnych powstaje na szczególnych zasadach tj. w terminie płatności. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia, 1997r. Ordynacja podatkowa zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2004 r. (data wpływu do Urzędu 07.12.2004 r.) Znak 9217/KF/HC/2004 o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje:

Fakturę korygującą wystawia się – zgodnie z §20 ust. 1 rozporządzenia - gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W myśl §20 ust. 4 w/w rozporządzenia nabywca otrzymujący fakturę korygującą:
1) jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o VAT;
2) jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Przepis §20 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ma zastosowanie również w przypadku faktur korygujących dotyczących tzw. „sprzedaży mediów” (energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne). Obowiązująca ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w art.86 ust.10 wprowadziła zasady dotyczące okresów rozliczeniowych, w których może dojść do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Generalna zasada wskazuje jako właściwy okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (pkt 1). Jednakże w sytuacji, gdy mamy do czynienia:– z dostawą energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych i radiokomununikacyjnych oraz ze świadczeniem usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy, do obniżenia może dojść w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności za wykonane czynności, pod warunkiem że faktura zawiera informację, jakiego okresu ona dotyczy (pkt 3) lub w okresie następnym (art.86 ust.11). W rozpatrywanym wypadku zachodzi przewidziana w art.17(1) VI Dyrektywy korelacja okresów powstania obowiązku podatkowego u dostawcy (usługodawcy) – okres upływu terminu płatności, oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – okres w którym przypada termin płatności.

Powyższą zasadę – określoną w art. 86 ust. 10 pkt 3 stosuje się również w przypadku faktur korygujących dotyczących w/w czynności.

Podobne interpretacje: