Drukuj

Wpisywanie na fakturze VAT symbolu PKOB11.

Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art.14a §4.

Pismem z dnia z dnia 23.02.2005r. (data wpływu do urzędu- 10.03.2005r) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z prośbą o wydanie pisemnej informacji w zakresie wpisywania symbolu PKOB na fakturze VAT dokumentującej wykonane usługi budowlane w budynkach mieszkalnych.
Zdaniem Pani na fakturze VAT w przypadku świadczenia usług budowlanych w budynkach mieszkalnych należy podać symbol PKOB11.

Dokonując analizy zagadnienia, należy stwierdzić, że do powyżej opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy:
art.2 pkt.12, art.41 ust.2, art.146 ust.1 pkt.2a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr54 z 2004r, poz.535 ze zm)
§ 12 ust.7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 97, poz.971).

Na podstawie art.41 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku dla dostawy, budowy, remontu lub przebudowy budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego wymienionych w poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 7%.

W myśl § 12 ust.7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 97, poz.971) podatnicy podatku od towarów i usług w przypadku dokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą niż 22% oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art.43 ust.1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art.82 ust.3 ustawy, mają obowiązek w fakturze dokumentującej te czynności wpisywać odpowiedni symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Symbole te są podawane w załącznikach do ustawy lub rozporządzenia wykonawczego, w których zawarte są wykazy wyrobów i usług objętych obniżonymi stawkami opodatkowania lub zwolnieniem z opodatkowania.

W przypadku gdy ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani akty wykonawcze, określające preferencyjne stawki opodatkowania VAT lub zwolnienia z tego podatku, nie powołują symbolu żadnej z tych klasyfikacji, wówczas należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Powyższe oznacza, że przy dokumentowaniu wystarczy podać jedną z wymaganych przepisem podstaw prawnych, czyli zamiennie: albo symbol klasyfikacji, albo przepis prawny.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przywołują w art.2 pkt.12 dla obiektów budownictwa mieszkaniowego symbol PKOB 11, przez co należy rozumieć budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania. Zaliczają sie do nich:
budynki mieszkalne jednorodzinne PKOB 111,
budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe PKOB 12,
budynki zbiorowego zamieszkania PKOB ex113 (wyłącznie budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)

Z wyżej cyt. przepisów wynika, że jeżeli zatem przedmiotem świadczenia jest wykonanie robót budowlanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, to na fakturze należy umieścić symbol PKOB 11.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień obowiązywania ww. przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego, bądź zmiana przepisów może mieć wpływ na zmianę zakresu obowiązków podatnika.

Podobne interpretacje: