Drukuj

Prowadzę działalność z siedzibą w Lublinie przy ulicy X. Pod tym adresem znajdują się zakład stolarski oraz punkt handlowy. Aktualnie rozpocząłem sprzedaż artykułów spożywczych w sklepie pod adresem Y. Czy na fakturach dokumentujących zakup towarów lub usług do konkretnego punktu handlowego powinienem podawać adres tego punktu czy adres siedziby z moją adnotacją gdzie przekazano towar? Czy na fakturach dokumentujących koszty wspólne np. za telefon komórkowy, koszty obsługi księgowej, reklamę powinienem podawać adres siedziby? Moim zdaniem na fakturach dotyczących konkretnego punktu powinienem podawać jego adres, choć nie będzie błędem podanie adresu siedziby z moim wskazaniem gdzie przekazano towar. Natomiast na fakturach dokumentujących koszty wspólne powinienem podawać adres siedziby.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.02.2005r. uzupełnione pismem z dnia 08.03.2005 r. w sprawie adresu na fakturach w przypadku prowadzenia działalności w kilku punktach nie podzielam Pana stanowiska w sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2005r. złożył Pan wniosek o interpretację przepisów w sprawie adresu na fakturach w przypadku prowadzenia działalności w kilku punktach. Z przedstawionego przez Pana w piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w Lublinie przy ul. X oraz przy ul.Y.

Informuję, iż zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia

2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać między innymi imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

Przepisy w sprawie wystawiania faktur tj. przepis art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. jak też przepis § 12 w/w rozporządzenia nie podają jaki adres podatnik winien umieszczać na fakturach.

Stąd też należy się odwołać do danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, które są podstawą wpisu podatnika do rejestru podatników VAT. W zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R jako adres rejestrowy podał Pan miejsce zamieszkania tj. Lublin, ul. Z i to uprawnia Pana do wskazywania tego adresu na fakturach jako adresu sprzedawcy.Elementy określone w § 12 powołanego rozporządzenia, to minimalne wymogi, które określono dla faktur VAT. Nie na przeszkód, aby poza nimi faktura zawierała także inne dane, stosowane w praktyce danej firmy np. adres punktu, którego dotyczy dana faktura.

Niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2 w/w ustawy). Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia ( art.236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa ).

Podobne interpretacje: