Drukuj

Jak prawidłowo powinna być wystawiona faktura VAT dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towaru, gdy nabywca usługi (w Niemczech) podał dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej?

Podatnik wykonał wewnątrzwspólnotową usługę transportu towaru, dla której nabywca podał dla tej czynności numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu. Podatnik wystawił fakturę VAT, której kserokopia stanowi załącznik do wniosku. Do wniosku załączono tłumaczenie z języka niemieckiego na język polski adnotacji umieszczonej na fakturze o treści: cyt." Niniejsza usługa jest objęta obowiązkiem opodatkowania w Państwa kraju". Zdaniem wnioskującego faktura ta została wystawiona zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o VAT i przepisach wykonawczych, a w szczególności zgodnie z rozdziałem 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 97, poz. 971).

 1. Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania określono w § 12 - § 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 971). Zgodnie z § 12 ust.1 w.w. rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:
 2. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 3. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy , z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 4. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "Faktura VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;
 5. nazwę towaru lub usługi;
 6. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonywanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku ( wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. wartość sprzedaży towarów lub usług wraz z kwotą podatku ( wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;
 13. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Natomiast w ust. 15 tegoż paragrafu postanowiono, że faktury wystawiane przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, świadczących usługi określone w art. 27 ust.3 lub w art. 28 ust. 3,4,6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54,poz.535 z późn. zm.), dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają adnotację, iż podatek rozlicza nabywca. Przepis ten, zgodnie z § 30 ust. 1 cyt. rozporządzenia, stosuje się również do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

W przypadku gdy nabywca usługi transportowej podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać ten numer identyfikacyjny ( § 30 ust.4 cytowanego wyżej rozporządzenia ).

Uwzględniając powyższe oraz stan faktyczny przedstawiony przez stronę (kserokopia wystawionej faktury Vat za usługi transportu wewnątrzwspólnotowego) tut. organ stwierdza, że tylko w części dotyczącej zamieszczonej adnotacji, o której mowa w §12 ust.15 rozporządzenia, stanowisko Strony jest nieprawidłowe.

Informacja została udzielona w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny na dzień 07.04.2005r.

Podobne interpretacje: