Drukuj

Umieszczenie nr NIP z prefiksem PL oraz bez kresek oddzielających poszczególne grupy cyfr w fakturze stwierdzającej sprzedaż krajową, nie narusza obowiązujących w zakresie podatku VAT przepisów prawa. Stanowi również dla nabywcy podstawę do obniżenia podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2008r. (data wpływu 7 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu zapisu numeru NIP na fakturach VAT dokumentujących transakcje krajowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu zapisu numeru NIP na fakturach VAT dokumentujących transakcje krajowe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka rozważa wprowadzenie do swojego programu finansowo-księgowego modyfikacji polegającej na możliwości automatycznego umieszczania w wystawianych przez nią fakturach numeru NIP w formacie stosowanym w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. z prefiksem określającym kraj podatnika oraz bez kresek oddzielających poszczególne grupy cyfr. Plany Spółki spowodowane są okolicznością, iż znaczna część kontrahentów Spółki to kontrahenci zagraniczni. Dokonanie odpowiednich zmian w systemie finansowo - księgowym Spółki da efekt w postaci znacznego uproszczenia procesu wystawiania faktur, a tym samym przyspieszy samo ich wystawianie.

Niemniej, z uwagi na wewnętrzną konstrukcję stosowanego przez Spółkę programu finansowo-księgowego, wprowadzenie takiego rozwiązania automatycznie spowoduje, iż również faktury VAT w transakcjach krajowych będą zawierać w sobie numer NIP w formacie NIP unijnym, tj. z prefiksem oznaczającym dany kraj oraz bez kresek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wystawianie na rzecz polskich kontrahentów faktur VAT dokumentujących transakcje krajowe z numerem VAT w formacie unijnym, tj. z prefiksem oznaczającym dany kraj oraz bez kresek oddzielających poszczególne grupy cyfr, jest zgodne z przepisami ustawy o VAT oraz wydanym do niej rozporządzeniem z 25 maja 2005 r., w szczególności, w przypadku, gdy polski kontrahent Spółki nie jest zarejestrowany dla celów dokonywania transakcji unijnych...

Czy faktura taka będzie fakturą wystawioną w sposób prawidłowy, co - konsekwentnie - uprawniać będzie kontrahenta Spółki do odliczenia podatku VAT naliczonego z tak wystawionej faktury VAT...

Zdaniem wnioskodawcy żaden z obecnie z obowiązujących przepisów ustawy o VAT oraz wydanych do niej rozporządzeń nie zakazuje wystawiania faktur VAT z numerem NIP w formacie unijnym, tj. z prefiksem krajowym oraz bez kresek oddzielających poszczególne grupy cyfr. Obecnie obowiązujące przepisy określają jedynie przypadki, gdy podatnik ma obowiązek stosowania numeru NIP unijnego. Tym samym, w opinii Spółki, będzie ona mieć możliwość wystawiania faktur VAT z numerem NIP w formacie unijnym, tj. z prefiksem krajowym oraz bez kresek oddzielających poszczególne grupy cyfr, również w transakcjach krajowych i na rzecz kontrahentów niezarejestrowanych dla celów transakcji unijnych jako podatnicy VAT-UE. Faktura wystawiona w ten sposób będzie zatem fakturą wystawioną w sposób prawidłowy, w związku z czym odbiorcy faktury będą mieć prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w takich fakturach.

  1. Faktury VAT z prefiksem PL w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Obowiązek oraz sposób wystawiania faktur VAT został uregulowany w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten zawiera podstawowy zestaw elementów, jakie powinna zawierać faktura VAT, tj. powinna ona zawierać w szczególności: datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Doprecyzowaniem ww. przepisu ustawy o VAT jest § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej numery NIP sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. Z kolei, w myśl § 9 ust. 10 rozporządzenia, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Biorąc pod uwagę powyższe, literalne brzmienie przepisów wskazanych powyżej aktów prawnych wskazuje, iż faktury powinny zawierać numer NIP z prefiksem krajowym właściwym dla sprzedawcy oraz nabywcy w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych. W pozostałym zakresie natomiast, obowiązek taki nie powstaje. Niemniej, żaden przepis nie zabrania stosowania numeru NIP z prefiksem w obrocie krajowym, tj. w obrocie dokonywanym tylko na terytorium Polski.

W opinii Wnioskującej Spółki, użycie w § 9 ust. 1 rozporządzenia sformułowania „co najmniej” wskazuje, że faktura musi zawierać wymienione w tym przepisie elementy, ale może zawierać również inne, które nie zostały wyraźnie określone. Dodatkowo, skoro żaden przepis prawa nie określa powszechnie obowiązującego wzoru bądź też schematu numeru NIP, to dozwolone jest umieszczanie na fakturach krajowych tego numeru w takiej postaci, w jakiej jest to przyjęte w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowe (na podstawie § 9 ust. 10 rozporządzenia).

Za powyższą interpretacją przemawia także okoliczność, iż stosowany w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych numer NIP jest tylko inną formą zapisu tego samego ciągu cyfr, jaki jest stosowany w przypadku transakcji krajowych, tj. kombinacja cyfr pozostaje ta sama. Ponadto, co zostało już podniesione powyżej, przepisy ustawy o VAT nie przewidują negatywnych konsekwencji posługiwania się numerem NIP z prefiksem PL w obrocie krajowym. Nie ma to bowiem żadnego wpływu na prawa i obowiązki nabywcy i sprzedawcy będących polskimi podatnikami VAT.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. przez Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w interpretacji wydanej w dnia 28 września 2006 r. (nr 1472/RPP1/443-577/06/DMJ) oraz przez Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki w interpretacji z dnia 25 maja 2006 r. (nr PP 443/1/107/73/06).

2. Numer NIP bez znaków rozdzielających

Zasady posługiwania się numerem NIP zostały określone w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 2004, Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Jedyne zastrzeżenie, jakie ta ustawa wprowadza co do kształtu numeru NIP, to wymóg, żeby numer NIP nie miał ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych. Sposób, w jaki numer identyfikacji podatkowej został podzielony, nie ma znaczenia podatkowego. Istotny jest jedynie sam numer, który powinien składać się z 10 cyfr. Tym samym, analiza przepisów przedmiotowej ustawy prowadzi do wniosku, iż nie wprowadza ona żadnych zastrzeżeń w zakresie możliwości umieszczania, bądź też nie, kresek pomiędzy poszczególnymi cyframi składającymi się na dany numer.

Ustawa o VAT również nie zastrzega, żeby numer identyfikacji podatkowej miał ściśle określony kształt. Jak zostało to wykazane w pkt 1 powyżej, jedyny wymóg odnośnie NIP, który wynika z rozporządzenia do tej ustawy, to obowiązek umieszczania prefiksu krajowego w przypadku faktur dokumentujących transakcje, o których mowa w art. 97 ust. 10 ustawy o VAT.

Mając zatem powyższe na uwadze Spółka uznaje, że będzie uprawniona do wystawiania faktur VAT z numerem NIP kontrahenta bez znaku rozdzielającego.

Na możliwość wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych z numerem NIP bez kresek wskazuje również brzmienie pisma Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6 lutego 2006 r. (nr 1472/REI/4001- 13/06/WAK) oraz Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w piśmie z dnia 23 stycznia 2006 r. (nr RO/443-5/06).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 96 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. W myśl art. 97 ust. 10 ustawy podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

Według art. 106 pkt 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na mocy art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określił w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

W myśl przepisu § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

W ust. 10 tego paragrafu zastrzeżono, iż w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Z powyższych przepisów wynika, iż umieszczanie na fakturze VAT numeru identyfikacji podatkowej z oznaczeniem PL obligatoryjne jest w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, natomiast faktura potwierdzająca dokonanie transakcji na terytorium kraju, powinna zawierać co najmniej elementy określone w § 9 ust. 1 rozporządzenia (w tym przypadku co najmniej NIP sprzedawcy), co nie wyklucza zamieszczania na fakturze dodatkowych informacji o nim.

Zatem należy uznać, że Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE nie narusza obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług przepisów umieszczając kod PL przed numerem NIP na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż krajową.

Cyt. wyżej art. 96 ust. 11 ustawy, nakazuje podatnikowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny umieszczanie numeru identyfikacji podatkowej na wystawianych fakturach. Jednakże ustawodawca, ani w ustawie ani w rozporządzeniach do niej wydanych, nie określił wzoru, sposobu, czy układu, według którego numer NIP powinien być zapisany na fakturze. A zatem uznać należy, że umieszczając numer NIP ważne jest, aby zachować prawidłową kolejność cyfr danego numeru, pod którym zidentyfikowany jest podatnik. Sposób prezentacji numeru NIP na fakturze, np. bez znaków rozdzielających (kresek) czy z podziałem cyfr w numerze NIP na określone grupy cyfr, pozostaje bez znaczenia dla opodatkowania transakcji, jaką faktura potwierdza.

W kwestii realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z faktury VAT zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem, że nabyte towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Przepis ten wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu. Jednocześnie podkreślić należy, iż realizacja prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony jest obostrzona pewnymi ograniczeniami, wymienionymi w art. 88 ustawy. Jednakże żaden z przepisów tego artykułu nie przewiduje negatywnych skutków w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji otrzymania faktury, w której sprzedawca posługuje się numerem VAT UE w obrocie krajowym. Przepisy powyższego artykułu nie uzależniają również prawa do odliczenia podatku naliczonego od układu numeru NIP, w jakim figurować będzie na fakturze VAT.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazuje, że zamierza, w związku ze zmianą programu finasowo-księgowego, wystawiać faktury VAT na rzecz polskich kontrahentów nie zarejestrowanych do celów transakcji unijnych, dokumentujące transakcje krajowe z numerem VAT poprzedzonym prefiksem PL oraz bez kresek oddzielających poszczególne grupy cyfr.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że sposób w jaki Wnioskodawca będzie umieszczać numer NIP w fakturze VAT stwierdzającej sprzedaż krajową, nie narusza obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług przepisów prawa.

Wystawiona w ten sposób faktura VAT, będzie stanowiła dla nabywcy towarów i usług podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony pod warunkiem spełnienia przez kontrahenta zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: