Drukuj

Kurs walut obowiązujący przy przeliczaniu transakcji nabycia towaru wraz z montażem od kontrahenta unijnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2010 r. (data wpływu 14 maja 2010 r.), uzupełnionym w dniach 4 czerwca 2010 r. i 12 sierpnia 2010 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kursu walut obowiązującego przy przeliczaniu transakcji nabycia towaru wraz z montażem od kontrahenta unijnego - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 14 maja 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 4 czerwca 2010 r. i 12 sierpnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kursu walut obowiązującego przy przeliczaniu transakcji nabycia towaru wraz z montażem od kontrahenta unijnego.


W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


W dniu 1 października 2008 r. Spółka podpisała umowę z kontrahentem włoskim, na zakup maszyny wraz z montażem i uruchomieniem o łącznej wartości 110.200,00 euro (w tym: cena maszyny 108.700,00 euro, cena montażu 1.500,00 euro). Umowa została zmieniona aneksem z dnia 22 września 2009 r.Zgodnie z ustaleniami, Spółka zobowiązana była do wpłaty zaliczek:  • 20% wartości umowy, t.j. 22.040,00 euro - siedem dni od daty podpisania aneksu,
  • 60% wartości umowy, t.j. 66.120,00 euro - bezpośrednio po zawiadomieniu o terminie odbioru towaru oraz do zapłaty wartości końcowej,
  • 20% wartości umowy, t.j. 22.040,00 euro - po przeprowadzeniu testów, nie później niż 60 dni od daty faktury końcowej.


W dniu 28 września 2009 r. Spółka otrzymała fakturę zaliczkową na 20% wartości umowy, t.j. na kwotę 22.040,00 euro, wystawioną 18 września 2009 r. Zaliczkę tą zapłaciła 28 września 2009 r. i w tym miesiącu wystawiła fakturę wewnętrzną, zidentyfikowaną do celów podatku od towarów i usług jako dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Zarówno podatek należny, jak i naliczony, został wykazany w deklaracji VAT-7 za m-c 09/2009 r., w wierszach nr 38 i 39 oraz 48 i 49. Wartości wyrażone w euro zostały przeliczone wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, t.j. 17 września 2009 r. (1 euro = 4,1204).

Zdaniem Spółki powyższe jest nieprawidłowe, gdyż powinien być przyjęty kurs średni NBP z dnia 25 września 2009 r. (1 euro = 4,2114), t.j. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłacenia zaliczki. Spółka wstrzymała się ze skorygowaniem deklaracji VAT-7 za m-c wrzesień 2009 r. do czasu uzyskania indywidualnej interpretacji.

  • W dniu 4 stycznia 2010 r. Spółka otrzymała fakturę zaliczkową na kwotę 66.120,00 euro wystawioną dnia 9 grudnia 2009 r. Spółka przyjęła, że faktura ta nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego, ponieważ zaliczka została zapłacona 2 kwietnia 2010 r. Spółka rozpoznała obowiązek podatkowy z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca i wystawiła fakturę wewnętrzną w kwietniu 2010 r. (t.j. w miesiącu faktycznej zapłaty zaliczki kontrahentowi włoskiemu). Podstawa do naliczenia podatku została wyliczona wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłacenia zaliczki, t.j. z dnia 1 kwietnia 2010 r. (1 euro = 3,8467).
  • Dostawa została zrealizowana dnia 16 kwietnia 2010 r., kontrahent włoski wystawił fakturę końcową z datą 16 kwietnia 2010 r. na kwotę 22.040,00 euro. Faktura ta w treści zawiera informację o całej wartości dostawy, numerach i kwotach wystawionych faktur zaliczkowych. Obowiązek podatkowy dla wartości końcowej faktury, t.j. 22.040,00 euro powstanie w dniu podpisania protokołu zakończenia montażu. Zgodnie z umową, prawo do rozporządzania towarem (maszyną) powstaje w dniu zapłaty za dostarczony towar, t.j. 16 czerwca 2010 r. (termin płatności z faktury końcowej). W umowie jest zastrzeżenie, że niezależnie od dostawy oraz przenoszenia ryzyka na towary, tytuł własności do towarów nie przechodzi na kupującego, zanim sprzedający nie otrzyma w całości zapłaty wartości dostawy. Protokół zakończenia montażu został podpisany w dniu 28 maja 2010 r. Do wyceny zostanie przyjęty kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień podpisania protokołu zakończenia montażu. Podstawa do naliczenia podatku została przeliczona wg kursu średniego NBP z dnia 27 maja 2010 r., t.j. 22.040,00 euro x 4,1004 zł = 90.372,82 zł, podatek od towarów i usług wynosi 19.882,02 zł. Zarówno podatek należny, jak i naliczony został wykazany w deklaracji VAT -7 za miesiąc maj 2010 r. w wierszach 41 i 42 oraz 51 i 52.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


  1. Czy kurs średni NBP z dnia 25 września 2009 r. jaki przyjęła Spółka do określenia podstawy opodatkowania z tytułu zapłaconej w dniu 28 września 2009 r. zaliczki w kwocie 22.040 euro, jest prawidłowy...
  2. Czy kurs średni NBP jaki przyjęła Spółka do określenia podstawy naliczenia podatku od towarów i usług w przypadku drugiej zaliczki (66.120 euro), zapłaconej w dniu 2 kwietnia 2010 r. jest prawidłowy...
  3. Czy Spółka w prawidłowy sposób przyjęła do wyliczenia kurs średni NBP w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury końcowej nastąpiło podpisanie protokołu z zakończenia montażu (w dniu 28 maja 2010 r.)...


Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji dostawy towarów wraz z montażem, w odniesieniu do faktur zaliczkowych wystawionych przed faktycznym dokonaniem zapłaty, kwoty wyrażone w euro powinny zostać przeliczone wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty zaliczki.

Odnośnie końcowej faktury z dnia 16 kwietnia 2010 r. (kwota 22.040,00 euro), do wyceny zostanie przyjęty kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień podpisania protokołu zakończenia montażu. Zdaniem Spółki, ponieważ protokół z zakończenia montażu został podpisany w dniu 28 maja 2010 r. (dostawa miała miejsce 16 kwietnia 2010 r.), to do ustalenia podstawy oraz wyliczenia podatku należy przyjąć kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień podpisania tego protokołu, t.j. z dnia 27 maja 2010 r. (1 euro 4,1004).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Przepis art. 106 ust. 7 ustawy, stanowi, iż w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych, uregulowane zostały szczegółowo w przepisach, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).

W myśl § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Zgodnie z § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Fakturę – zgodnie z ust. 3 ww. paragrafu - wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 5 i 7-9, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (§ 10 ust. 5 tegoż rozporządzenia).

Paragraf 10 ust. 6 cyt. rozporządzenia wskazuje, że jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1-3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9.


Na mocy § 23 ust. 1 cyt. rozporządzenia, przepisy § 5, 9-14, 16, 17 i 21 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, w tym wystawianych w formie elektronicznej, z tym że w przypadku:


  • czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności;
  • dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, faktury mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta.


Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka podpisała umowę z kontrahentem włoskim, na zakup maszyny wraz z montażem i uruchomieniem. W związku z ww. transakcją zobowiązana była do wpłaty zaliczek: siedem dni od daty podpisania aneksu, bezpośrednio po zawiadomieniu o terminie odbioru towaru i do zapłaty wartości końcowej oraz po przeprowadzeniu testów, nie później niż 60 dni od daty faktury końcowej.

W dniu 28 września 2009 r. Spółka otrzymała fakturę zaliczkową, wystawioną 18 września 2009 r. Zaliczkę zapłaciła 28 września 2009 r. i w tym miesiącu wystawiła fakturę wewnętrzną. Wartości wyrażone w euro zostały przeliczone wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, t.j. 17 września 2009 r. Jednak zdaniem Spółki powinien być przyjęty kurs średni NBP z dnia 25 września 2009 r., t.j. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłacenia zaliczki.

W dniu 4 stycznia 2010 r. otrzymała fakturę zaliczkową, wystawioną 9 grudnia 2009 r. Zaliczka została zapłacona 2 kwietnia 2010 r. Spółka rozpoznała obowiązek podatkowy z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca i wystawiła fakturę wewnętrzną w kwietniu 2010 r. (t.j. w miesiącu faktycznej zapłaty zaliczki kontrahentowi włoskiemu). Przeliczenia dokonano wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłacenia zaliczki, t.j. z dnia 1 kwietnia 2010 r.

Dostawa została zrealizowana dnia 16 kwietnia 2010 r., kontrahent włoski wystawił fakturę końcową z datą 16 kwietnia 2010 r. Protokół zakończenia montażu został podpisany w dniu 28 maja 2010 r. Zgodnie z umową, prawo do rozporządzania towarem (maszyną) powstaje w dniu zapłaty za dostarczony towar, t.j. 16 czerwca 2010 r. W umowie jest zastrzeżenie, że niezależnie od dostawy oraz przenoszenia ryzyka na towary, tytuł własności do towarów nie przechodzi na kupującego, zanim sprzedający nie otrzyma w całości zapłaty wartości dostawy. Do wyceny został przyjęty kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień podpisania protokołu zakończenia montażu, t.j. z dnia 27 maja 2010 r.

W przedmiotowej sprawie Spółka jest nabywcą towaru wraz z jego montażem i uruchomieniem od kontrahenta unijnego. W związku z tym otrzymuje faktury zaliczkowe i fakturę końcową, zawierające kwoty wyrażone w walutach obcych. Kwestia przeliczania walut obcych na złote jest ściśle związana z momentem powstania obowiązku podatkowego dla danej transakcji.

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia przedmiotowej maszyny wraz z montażem, dokonano w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-449a/10/EŁ.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego w konfrontacji z powołanymi przepisami prowadzi do wniosku, iż w przypadku, gdy Spółka otrzymała fakturę zaliczkową przed dniem dokonania zapłaty, zobowiązana jest zastosować kurs średni danej waluty obcej, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, t.j. dzień uiszczenia zaliczki, zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem prawidłowo Spółka rozpoznała, iż w odniesieniu do pierwszej faktury zaliczkowej powinna przyjąć kurs średni NBP z dnia 25 września 2009 r., t.j. z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wpłaty zaliczki. Także w odniesieniu do drugiej faktury zaliczkowej, dokonała prawidłowego przeliczenia, wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpłacenia zaliczki, t.j. z dnia 1 kwietnia 2010 r.

Również w odniesieniu do faktury końcowej, gdy przed dokonaniem dostawy przez kontrahenta unijnego (t.j. dostawy kompletnie zainstalowanej maszyny, potwierdzonej protokołem odbioru i przekazania do eksploatacji), obowiązek podatkowy powstanie w dniu podpisania protokołu, t.j. w dniu 28 maja 2010 r., a kwoty wyrażone w walucie obcej winny być przeliczone na złote, wg kursu średniego waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, t.j. na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień podpisania protokołu zakończenia montażu maszyny.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: