Drukuj

Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej dla wewnątrzwspólnotowych nabyć, jeżeli w raportach VAT zarówno podatek należny i naliczony jest prawidłowo zapisywany dla każdej transakcji ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 21.09.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z przytoczonego przepisu prawnego wynika, że jednostki gospodarcze dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mają obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych. Przepisy Rozdziału 1 „Faktury” Działu XI cyt. ustawy, ani też przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie zwalniają podatników z tego obowiązku, pomimo, że podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów może być prawidłowo ujęty w rejestrze podatku (ewidencji) prowadzonym zgodnie z art. 109 tej ustawy. Powołany wyżej przepis ma zastosowanie niezależnie od systemu informatycznego działającego w przedsiębiorstwie.

Należy zaznaczyć, że podstawą dokonywania zapisów w ewidencji podatku VAT są powołane w niej faktury VAT m. in. faktury wewnętrzne wystawiane na okoliczność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Podobne interpretacje: