Drukuj

Czy notą korygującą może w pełni zmienić odbiorcę zakupionego towaru i czy przysługuje prawo posługiwania się fakturą zakupową, skorygowaną w taki sposób?

Działając na podstawie art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiana faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 90 poz. 798) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie dotyczącej możliwości korygowania notą korygującą danych dotyczących nabywcy poprzez całkowitą zmianę nabywcy oraz posługiwania się taką fakturą - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po analizie stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że możliwość taka istnieje, stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy P. J Ł - G podaje, że w 2006 r. kontynuuje budowę domu jednorodzinnego. Wykonawstwo robót zleciła firmie budowlanej, która na jej zlecenie dokonywała zakupu niezbędnych materiałów budowlanych. Gdy po pewnym czasie wykonawca przekazał faktury dotyczące zakupionych materiałów budowlanych, okazało się, że jedna z nich wystawiona jest na firmę, która wykonywała roboty budowlane, a nie na imię i nazwisko P. J. Ł - G. W związku ze stwierdzoną pomyłką, wykonawca robót budowlanych wystawił notę korygującą w której w pozycji ?treść korygowana? wpisał nazwę swojej firmy, a w pozycji ?treść prawidłowa? wpisał dane dotyczące P. J. Ł - G. Nota została zaakceptowana przez odbiorcę. W związku z powyższym P. Ł - G pyta, czy nota korygująca może w pełni zmienić odbiorcę zakupionego towaru i czy ma prawo posługiwania się fakturą zakupową (skorygowaną w taki sposób), tak jakby była wystawiona bezpośrednio na jej nazwisko. Prezentuje stanowisko, że na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) można notą korygującą zmienić całkowicie nabywcę towaru oraz może posługiwać się taką fakturą. Uważa, że skoro notą korygującą można poprawić pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą, to winna być również możliwa całkowita zmiana danych nabywcy.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie ocenia stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe na podstawie następujących przepisów prawa: Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy VAT zostali zobowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Elementy, jakie powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży określa § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 90 poz. 798). Z przepisu tego wynika, że koniecznym jest, by faktura zawierała imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (w przypadku faktur wystawianych na rzecz osób fizycznych numer identyfikacji podatkowej nabywcy nie jest wymagany). W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5 -12 ww. rozporządzenia tj.

 1. jednostki miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;
 2. ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku ( cenę jednostkową netto);
 3. wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 4. stawki podatku;
 5. sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 6. kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usługi), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 7. wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku ( wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; 8) kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Zgodnie z § 18 ust. 3 nota korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny i datę i jej wystawienia;
 2. imiona i nazwiska albo nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz ich adresy i numery identyfikacji podatkowej,
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 9 ust. 1 pkt 1 - 3 tj.:
  a) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  b) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
  c) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako ?FAKTURA VAT?;
 4. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią. W myśl § 18 ust. 4 i ust. 5 ww. rozporządzenia, jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Nota korygująca powinna zawierać wyrazy ?Nota korygująca?. Z kolei, jak wynika z § 18 ust. 6 rozporządzenia przepisy ust. 2- 4 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących. Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że istnieje możliwość korygowania notą korygującą pomyłek w sposobie określenia nabywcy np.: błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacji podatkowej itp. dotyczących konkretnego podatnika widniejącego na fakturze. Notą korygującą można skorygować jedynie niewielkie błędy w danych nabywcy. Nie można natomiast w drodze wystawienia noty, całkowicie zmieniać nabywcy towaru. Jeśli zatem w wyniku wystawienia noty korygującej nastąpi całkowita zmiana podmiotu wskazanego w fakturze będącego nabywcą towarów lub usług, to podatnik ( w niniejszym przypadku wykonawca robót budowlanych), mając tak udokumentowane nabycie towarów i usług fakturą wskazującą jego jako nabywcę, a nie podmiot, który rzeczywiście nabył towary powinien odmówić przyjęcia faktury zawierającej dane dotyczące innego kontrahenta. W związku z powyższym stanowisko P. J Ł - Ł w zakresie całkowitej zmiany nabywcy towaru poprzez notę korygującą i możliwości posługiwania się fakturą wystawioną na inny podmiot jest nieprawidłowe.Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień zaistnienia zdarzenia i traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli podatkowej i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: