Drukuj

Kiedy należy wystawić fakturę potwierdzającą przyjęcie zaliczki w przypadku braku zamówienia lub umowy na dostawę towarów oraz czy wystawienie faktury potwierdzającej sprzedaż towaru w obrębie danego miesiąca ( tj. miesiąc otrzymania zaliczki i dostawy towaru) rodzi skutki podatkowe lub karno-skarbowe?

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast w ust. 3 powyższego artykułu, mówi się , że w/w przepis stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, tj. np. w przypadku otrzymania przez Stronę przedmiotowej zaliczki na dostawę konkretnych towarów.

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 971) w § 17 ust. 1 określa, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, (..) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2. W ust. 3 powołanego przepisu Minister Finansów określa dane jakie powinna zawierać co najmniej faktura stwierdzająca pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. A zatem, są to:1) imiona i nazwiska lub nazw bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, 2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, 3) datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT lub FAKTURA VAT-MP , kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 2 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto,4) stawkę podatku, 5) kwotę podatku, wyliczoną według wzoru:KP= (ZB*SP): (100+ SP)gdzie: KP- oznacza kwotę podatku,ZB- oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto, SP- oznacza stawkę podatku,6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy, 7) datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1 i 2 , jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

W opinii tut. organu podatkowego powyższe dane powinna zawierać faktura potwierdzająca otrzymanie m.in. zaliczki, zatem uznaje się, że dane dotyczące zamówienia lub umowy, są konieczne przy udokumentowaniu przyjęcia przedmiotowej zaliczki na dostawę konkretnych towarów. Ponadto ustawodawca nie uzależnia terminu wystawienia faktury nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności (zaliczkę) od momentu wpływu zamówienia lub zawarcia umowy, co potwierdza treść art. 19 ust. 11 ustawy o podatku VAT. Przepis ten stanowi, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano cześć należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, (...), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Organ podatkowy zwraca uwagę, że nie wystawienie faktury potwierdzającej przyjęcie zaliczki na dostawę towarów a udokumentowanie tylko samej sprzedaży w obrębie tego samego miesiąca, nie rodzi skutków podatkowych, jednakże stanowi naruszenie przepisów powołanego wyżej rozporządzenia i jest wykroczeniem w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 października 1999r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, ze zm.).

Podobne interpretacje: