Drukuj

podatek od towarów i usług w zakresie korekty faktury VAT, w której błędnie określono nazwę sprzedającego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 14 marca 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktury VAT, w której błędnie określono nazwę sprzedającego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2008r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktury VAT, w której błędnie określono nazwę sprzedającego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Z dniem 01 czerwca 2008r. Strona zamierza wnieść całe swoje przedsiębiorstwo, które prowadzi obecnie pod firmą Zakład Przetwórstwa Mięsa ……….do powołanej wcześniej w tym celu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakłady Mięsne …………..Sp. z o. o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ………… . Wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością całego dotychczasowego przedsiębiorstwa spowoduje, że spółka ta przejmie w całości aktywa i pasywa dotychczasowego Zakładu. Wejdzie ona więc we wszelkie prawa i przejmie wszelkie obowiązki wynikające z jego dotychczasowej działalności. Jednocześnie Strona pragnie wyjaśnić, iż poza kwestiami formalnymi takimi jak nowy numer NIP…….., nowy numer regon………..oraz nowy numer rachunku bankowego, nie ulegną żadnym zmianom dotychczasowe zasady współpracy z obecnymi kontrahentami zakładu. Bez zmian w stosunku do Zakładów Mięsnych ………….Sp. z o. o. pozostaną również tak istotne elementy wyróżniające działalność dotychczasowego zakładu jak przedmiot działalności i siedziba spółki. Z obecnymi kontrahentami zakładu Strona zamierza podpisać stosowne aneksy do istniejących umów, z których będzie wynikać, iż stroną umowy z dniem 01 czerwca 2008r. w miejsce ZPM ……………stanie się Zakład Mięsny…………Sp. z o. o. przy niezmienionej treści pozostałych ich warunków. Biorąc pod uwagę skalę zmian Wnioskodawca wyraża obawę, że po 01 czerwca 2008r. tj. po wniesieniu aportem całego przedsiębiorstwa ZPM………….do Zakład Mięsny ………Sp. z o. o. mogą się zdarzyć przypadki, że nadal niektórzy kontrahenci (dostawcy) będą przez pomyłkę wykazywać w wystawianych fakturach nazwę dotychczasowego Zakładu, pomimo tego, że zakupów towarów i usług będzie dokonywał Zakład Mięsny…………Sp. z o. o. już na potrzeby swojej działalności gospodarczej i osiąganych w niej przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy po 01 czerwca 2008r. tj. po wniesieniu aportem całego przedsiębiorstwa, które Strona prowadzi obecnie pod firmą Zakład Przetwórstwa Mięsa………..do Zakład Mięsny………Sp. z o. o. będzie mogła skorygować notą korygującą błędy w otrzymanych fakturach VAT dokumentujących zakupy określonych towarów i usług na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej już przez Zakład Mięsny……Sp. z o. o. polegające na wykazaniu w fakturze VAT pomyłkowo nazwy dotychczasowego Zakładu, a nie nazwy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Zdaniem Wnioskodawcy paragraf 18 powołanego w części D.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. pozwala na poprawianie błędów w otrzymywanych fakturach VAT i fakturach korygujących dotyczących jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą. W ocenie Wnioskodawcy wystawianie faktury VAT lub faktury korygującej z nazwą dotychczasowego Zakładu kwalifikują do pomyłek wiążących się z nabywcą. Błąd dotyczy tylko nazwy odbiorcy. Adres pozostanie bez zmian. Za możliwością korygowania tego błędu notą korygującą przemawia również fakt, że Zakład Mięsny „B” Sp. z o. o. powstał w celu przejęcia całego przedsiębiorstwa - obecnego zakładu i będzie wykonywać ten sam rodzaj działalności. Działalność prowadzić będzie ponadto w siedzibie obecnego Zakładu. Nie można więc zdaniem Wnioskodawcy, uzasadniać braku możliwości korygowania tego błędu notą korygującą z uwagi na całkowitą odrębność obu podmiotów i brak jakiejkolwiek możliwości ich wzajemnego powiązania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie.

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą.

Ponadto ust. 2 powyższego przepisu stanowi, iż nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią. Natomiast wg ust. 3 nota korygującą powinna zawierać co najmniej:

  1. numer kolejny i datę wystawienia;
  2. imiona i nazwiska albo nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury albo faktury korygującej oraz adresy i numery identyfikacji podatkowej;
  3. dane zwarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3;
  4. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zgodnie z powyższym § 18 ust. 4 jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA” (§ 18 ust. 5 w/w rozporządzenia)

Zatem w przypadku, o którym mowa we wniosku (wniesienie całego przedsiębiorstwa aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) należy uznać, iż w razie otrzymania faktury zawierającej pomyłki dotyczące nazwy odbiorcy towaru bądź usługi Wnioskodawca może wystawić notę korygującą.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: