Drukuj

Spółka prosi o wyjaśnienie czy jest zobowiązana świadcząc usługę wewnątrzwspólnotową umieszczać na fakturze numer VAT UE zarówno swój jak i zleceniodawcy oraz czy obowiązek umieszczania numeru VAT UE na fakturze dotyczy zarówno usługi wywozowej z Polski do Unii jak i z terytorium Unii do Polski.


POSTANOWIENIE
=======================
Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 listopada 2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku posługiwania się numerem identyfikacyjnym VAT UE - stwierdza, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe.


U z a s a d n i e n i e
=======================
Pismem z dnia 18 listopada 2005 r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka świadczy usługi transportowe wewnątrzwspólnotowe zarówno dla firm zagranicznych jak i krajowych. Firma posiada potwierdzenie zarejestrowania się jako podatnika VAT UE. Na tle tych okoliczności Spółka prosi o wyjaśnienie czy jest zobowiązana świadcząc usługę wewnątrzwspólnotową umieszczać na fakturze numer VAT UE zarówno swój jak i zleceniodawcy oraz czy obowiązek umieszczania numeru VAT UE na fakturze dotyczy zarówno usługi wywozowej z Polski do Unii jak i z terytorium Unii do Polski.

Zdaniem Spółki dla firm krajowych umieszczanie na fakturach numeru VAT UE zarówno zleceniodawcy jaki zleceniobiorcy jest zbędne.Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 97 ust. 10 podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zarejestrowania (VAT-5 UE), przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć lub wewnątrzwspólnotowych dostaw, albo przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3,4,6 i 7, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej NIP (10 cyfr) poprzedzonym kodem PL, podając ten numer swoim kontrahentom.

W przypadku usług transportowych ustawodawca uwarunkował miejsce opodatkowania usług od tego czy nabywca świadczonych usług podał usługodawcy swój numer identyfikacyjny VAT UE.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3.

Ponadto stosownie do ust. 2 ww. artykułu przez wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów rozumie się również usługę transportu, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego państwa członkowskiego, jeżeli bezpośrednio jest związana z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów.

Ust. 3 mówi, że w przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

W związku z powyższym, w każdym przypadku gdy usługobiorca jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i podał numer identyfikacji podatkowej poprzedzony odpowiednim kodem państwa w którym jest zarejestrowany a świadczone usługi związane są z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów wystawiający fakturę zobowiązany jest do umieszczenia takiego numeru na fakturze, bo determinuje to miejsce opodatkowania. W przypadku niepodania tego numeru na fakturze miejscem opodatkowania jest miejsce gdzie transport się rozpoczyna.

Przez wewnatrzwspólnotową usługę transportu towarów zgodnie z art. 28 rozumie się transport, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich bądź którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego państwa członkowskiego, jeżeli bezpośrednio jest związana z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów. Zatem warunki dotyczące obowiązku posługiwania się numerem identyfikacyjnym VAT UE na wystawianych przez Spółkę fakturach dotyczą zarówno usług wywozowych z naszego kraju na obszar Unii jak i z terytorium Unii do Polski.

W przypadku świadczenia usług transportowych na terytorium kraju nie związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów dla podmiotów krajowych Spółka wystawia fakturę zgodnie z art.106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Na podstawie tego artykułu - podatnicy VAT mają obowiązek wystawiania faktur VAT dokumentujących dostawę towaru czy wykonanie usługi. Faktura taka stwierdzać powinna w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Szczegółowe elementy, które powinna zawierać faktura zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia prawidłowo wystawiona faktura VAT powinna zawierać co najmniej m.in. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Natomiast zgodnie z ust. 10 w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z § 27 ust. 1 przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Ponadto zgodnie z ust. 4 w przypadku świadczenia usług , o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3,4,6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Zdaniem tut. organu w czynnościach wewnatrzwspólnotowych wskazanie kontrahentowi numeru identyfikacyjnego VAT UE decyduje, że w transakcji rozpoznaje on w drugiej stronie podatnika, a nie konsumenta, co determinuje sposób opodatkowania transakcji: miejsce opodatkowania, podmiot naliczający podatek, a w związku z tym i stawkę podatku.W związku z powyższym zarówno zagraniczny jak i krajowy nabywca wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów powinien posługiwać się numerem identyfikacyjnym VAT UE. Jeżeli nabywca usługi wskaże swój nr pod którym jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych Spółka zobowiązana jest do umieszczenia tego numeru VAT UE nabywcy na wystawianej przez siebie fakturze sprzedaży.Zdaniem tut. organu nie umieszczenie na fakturze, dotyczącej wewnątrzwspólnotowej usługi transportu pomiędzy polskimi podatnikami, numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonego przedrostkiem PL zarówno zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy nie jest błędem.

W świetle powyższego stanowisko Spółki dotyczącej obowiązku posługiwania się numerem identyfikacyjnym VAT UE jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: