Drukuj

Czy taka sprzedaż powinna zostać zadeklarowana w świetle art. 108 ustawy o VAT, czy też nie, uwzględniając art. 19 ust. 1 i 11 powyższej ustawy oraz jak w takiej sytuacji należy skorygować, sprzedaż, oraz rejestry sprzedaży?

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Dz. U z 2005r., Nr 8, póz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.08.2005r. (data wpływudo Urzędu) żądającego pisemnej interpretacji art. 108, art. 19 ust l i ust 11 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późń. zm.).Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe

Uzasadnienie

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:

1. W zintegrowanym systemie komputerowym powstaje wadliwa faktura VAT, która automatycznie rejestrowana jest w rejestrze sprzedaży VAT i programie księgowym. Faktura stanowi również dowód wydania towaru z magazynu. Firma nie otrzymała żadnej przedpłaty, zaliczki, czy zadatku na poczet przyszłej sprzedaży.
� Dostawa faktycznie nie jest zrealizowana ponieważ:a)odbiorca rezygnuje z zakupu,b)wystawiono pomyłkowo fakturę na towar, który nie był zamawiany,c)wystawiono fakturę na niewłaściwego odbiorcę.
� Wystawiona faktura następnie:d)przekazywana jest odbiorcy, który po stwierdzeniu pomyłki odsyła oryginał z odmowąprzyjęcia,e)pozostaje w firmie (oryginał wraz z kopią) bez wcześniejszego przekazywania jej doobrotu.

Pytanie podatnika dotyczy kwestiiczy taka sprzedaż powinna zostać zadeklarowana w świetle art. 108 ustawy o VAT, czy też nie, uwzględniając art. 19 ust. 1 i 11 powyższej ustawy oraz jak w takiej sytuacji należy skorygować, sprzedaż, oraz rejestry sprzedaży.

Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:Kierując się art. 19 ust. 1 i 11 ustawy VAT Spółka uważa, iż pomimo wystawienia faktury VAT, nie doszło do powstania obowiązku podatkowego, ponieważ towar nie został wydany a zaliczki nie otrzymano.Program magazynowy Spółki, dokumentujący sprzedaż nie dopuszcza innej możliwości skorygowania sprzedaży, jak poprzez wystawienie faktury korygującej. Korekta ta, zmniejszająca sprzedaż, niezależnie od daty jej wystawienia, zapisywana jest w rejestrze, w miesiącu wystawienia faktury VAT.Korekta wcześniejszej sprzedaży dokonywana jest pomimo braku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Spółka uważa, że w przedstawionych przypadkach, gdy podatnik znajduje się w posiadaniu zarówno oryginałów, jak i kopii faktury sprzedaży oraz korekty, nie ma zastosowania przepis § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r., uzależniający obniżenie podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Ocena prawna wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym

Z treści art. 108 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. Dz. U. Nr 57 póz. 535 z późń. zm. wynika, że w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jej zapłaty również wtedy, gdy podatnik wystawi fakturę w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.Generalną zasadą dotyczącą korygowania przez sprzedawcę danych wynikających z wystawionej faktury jest iż korygowanie danych następuje przez wystawienie faktury korygującej. W przepisach ustawy o VAT i rozporządzenia wykonawczego nie wprowadzono bowiem innej formy zmiany błędnych danych które znalazły się na fakturze. W praktyce natomiast istnieją przypadki, gdy nie zachodzi konieczność poprawienia błędów w fakturze poprzez wystawienie faktury korygującej - chodzi mianowicie o sytuację, gdy wystawiona przez podatnika faktura nie została wprowadzona do obrotu.Jednakże faktura, która została sporządzona dla podmiotu zamawiającego towar, lecz do realizacji zamówienia nie doszło przez fakt, że zamawiający towaru nie przyjął wraz z oryginałem faktury bądź jak w przypadku wnioskodawcy faktura została wystawiona pomyłkowo a zatem w tych przypadkach nie doszło do wprowadzenia tej faktury do obrotu. Taki wniosek wynika z analizy przepisu art. 108 ust. l ustawy o VAT w którym należy odróżnić termin "wystawi" od "sporządzi" fakturę. Pojęcie wystawi fakturę należy interpretować jako sporządzanie w/w dokumentu i jego przekazanie innemu podmiotowi, tzn. wprowadzenie do obrotu prawnego. Faktura jedynie sporządzona a nie wystawiona, tzn. niewprowadzona do obrotu prawnego nie rodzi obowiązku podatkowego w trybie art. 108 ust. l ustawy o VAT.Jeżeli zatem potencjalny nabywca nie otrzymał dokumentu sprzedaży, a jednocześnie nie odebrana przez adresata z różnych przyczyn faktura wróci do nabywcy przed złożeniem przez niego rozliczenia za miesiąc wystawienia przez niego faktury, to dopuszczalne jest anulowanie wystawionych dokumentów (oryginału i kopii faktury). Dokumenty tej operacji księgowej opatrzone odpowiednią adnotacją winny być zachowane w dokumentach spółki. Takie stanowisko aprobowane jest przez orzecznictwo i praktykę. Jednakże powinno być dopuszczalne jedynie w przypadkach, gdy dokumenty nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego.Natomiast w przypadku wprowadzenia błędnych faktur VAT (np. niepotwierdzających dokonania transakcji) do obrotu prawnego t.j. poprzez doręczenie nabywcy obydwóch egzemplarzy faktur (faktury prawidłowej i pomyłkowej), a jednocześnie, gdy został od nich

odprowadzony podatek należny to sprzedawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą. Faktura korygująca musi zostać zaakceptowana przez nabywcę towaru, co wynika z przepisu zawartego w § 16 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 póz. 798). Z treści powyższego przepisu wynika, że sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy -w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad,o których mowa w art. 21 ust. l ustawy.

W odniesieniu do nabywcy znajduje tu zastosowanie § 17 ust. 5 w/w rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z tym przepisem nabywca otrzymujący fakturę korygującą nie obniża na podstawie tej faktury kwoty podatku naliczonego, w przypadku gdy uprzednio nie odliczył podatku z faktury pierwotnej, której ta korekta dotyczy.Z treści art. 19 ust l ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późn zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust 2 - 21, art. 14 ust 6, art. 20 i art. 21 ust 1. Natomiast z przepisu zawartego w art. 19 ust 11 w/w ustawy wynika że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że za błędnie wystawioną fakturą nie idzie zarówno towar do odbiorcy jak też wnioskodawca nie otrzymuje zaliczek ani innych opłat od odbiorcy, a jednocześnie Spółka jest w posiadaniu zarówno oryginału jak1 kopii faktury VAT - to z tego tytułu nie powstaje obowiązek podatkowy u wnioskodawcy,a wystawioną fakturę VAT i jej kopię można anulować.Zasady korygowania błędnych zapisów w księgach rachunkowych określa przepis_ zawarty w art. 25 ust l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r Nr 76 póz 694 z późn. zm.) z którego wynika że przed zamknięciem miesiąca stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez:

1.skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelnościbłędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty; poprawkitakie muszą być dokonane równocześnie we wszystkich księgachrachunkowych lub2.wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korektybłędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi

Natomiast w razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, dozwolone są tylko korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi.

Podobne interpretacje: