Drukuj

Co powinna zawierać faktura w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto?

W § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 971) określono co powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży. Wymieniono tu m.in. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku.Jednakże zgodnie z § 15 ust. 2 w/cyt. rozporządzenia w przypadku, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto, w fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży:1. jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto,2. kwota podatku jest obliczana wg następującego wzoru: KP = (WB x SP) : (100 + SP)gdzie: KP – oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatku, przy czym wielkość wynikającą z wzoru zaokrągla się wg zasad określonych w § 12 ust. 6; WB – oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatku; SP – oznacza stawkę podatku,3. sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatki. Z przedłożonych dokumentów wynika, że firma wystawiająca fakturę zastosowała przepisy określone w cytowanym § 15, gdyż prowadzi sprzedaż wg umownych cen brutto. Zdaniem tut. Urzędu faktura została wystawiona prawidłowo w związku z tym stanowi zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535) podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podobne interpretacje: