Drukuj

Jak potwierdzić odbiór fatury korygującej ?.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów .

Zgodnie z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) - „Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 14 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów , dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy."

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego oba przedstawione przez Pana w piśmie z dnia 21.07.2004 r. sposoby potwierdzenia odbioru faktury korygującej, tj.:
1) podpisanie kopii faktury korygującej i odesłanie jej do firmy (dostawcy),
2) pismo potwierdzające odbiór faktury korygującej z podpisem i datąsą wystarczające aby uznać iż faktura korygująca została odebrana przez nabywcę zgodnie z § 19 ust 4 ww. rozporządzenia.

Podobne interpretacje: