Interpretacje w temacie: Ewidencje

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy Rolnicze i Leśne Zakłady Doświadczalne, które od 01.05.2004 r. przestały być wyodrębnionymi podatnikami w zakresie podatku od towarów i usług, mogą prowadzić rejestry zakupu i korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, mimo że Akademia posiada zgodę na odstąpienie od ww. czynności.

W przedmiotowym piśmie Akademia zwraca się z zapytaniem czy Rolnicze i Leśne Zakłady Doświadczalne Akademii, które od 1 maja 2004 r. przestały być wyodrębnionymi podatnikami w zakresie podatku od towarów i usług, mogą prowadzić rejestry zakupu określające wysokość podatku naliczonego i korzystać z prawa do odliczania od podatku należnego, mimo że Akademia jako jednostka macierzysta posiada zgodę n ...

Czy wykonując, w oparciu o umowę zlecenie na rzecz właściciela budynku - usługi administrowania oraz dozorcy , jest obowiązany do prowadzenia ewidencji oraz odprowadzania podatku od towarów i usług ?

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą...bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art.15 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.N ...

Czy można zrezygnować z prowadzenia rejestru zakupu, gdy działalność gospodarcza jest zwolniona od podatku VAT ?

Podatnik świadczy usługi pośrednictwa finansowego zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr.54 poz.535) oraz sporadycznie wykonuje działalność opodatkowaną podatkiem VAT (jest to głównie przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy).Udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z który ...

1. Czy można pomniejszyć okresowy raport fiskalny o niesłusznie wystawiony paragon w oparciu o złożone wyjaśnienie osoby obsługującej drukarkę fiskalną (...) - w momencie wystawiania faktury dla klienta nastąpił spadek napięcia w wyniku czego wydrukował się sam paragon, natomiast nie zdążyła wydrukować się faktura. Po wystawieniu faktury ponownie drukuje się paragon obciążając raport fiskalny (...). 2. Czy zaliczki na poczet sprzedaży wyrobów, które wpływają na rachunek bankowy ostatniego dnia miesiąca w późnych godzinach wieczornych można fakturować następnego dnia (...)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje: 1. W przedstawionym we wniosku przypadku wskazano, że komputerowy program sterujący pracą drukarki fiskalnej uniemożliwia wydrukowanie zarówno paragonu jak i faktury w przypadku zaniku napięcia kiedy wydrukowano już paragon a nie dokonano jeszcze wydruku faktury. W takim przypadku, jak wynika z wniosku, ni ...

1) czy usługi świadczone na rzecz producentów branży budowlanej polegające na zapoznaniu ich z nowymi przepisami w zakresie wyrobów budowlanych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi edukacyjne; 2) w jaki sposób należy prowadzić ewidencję w związku z art. 90 ustawy o VAT, w przypadku występowania zakupów służących jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku;

Odpowiadając na pismo z dnia 08.07.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 02.08.2004 r., w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Spółka ma wątpliwości: czy usługi świadczone na rzecz producentów bran ...

Dotyczy zasad dokonywania rozliczeń podatku VAT w przypadku zwrotu wyeksportowanego uprzednio towaru, jego naprawy i ponownego wywozu za granicę wyjaśnia co następuje.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy w odpowiedzi na pisemne zapytanie Podatnika z dnia 26 marca 2004 r. (wpływ do tut. organu w dniu 31 marca 2004 r.) uzupełnione pismem w dniu 4 maja 2004 r. o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us ...


Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki dnia 27 lipca 2004 r. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie prawidłowego ewidencjonowania wynagrodzenia syndyka.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 02 sierpnia 2004 r. do tut. organu podatkowego wpłynął ...

Czy podmiot prowadzący usługi zwolnione z podatku VAT ma obowiązek prowadzenia ewidencji zakupu ?

Zgodnie z przepisami art. 109 ust.3 ustawy o podatku VAT podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art.43 i 82 ust.3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art.113 ust.1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą:- kwoty określone w art.90,czyli kwoty, które podatnik obowiązany jest ewidencjonować do odrębnego określenia kwot pod ...

1) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego? 2) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki z tytułu remontów w budynkach gospodarczych? 3) Jakiego rodzaju dokumentację, poza dokumentacją niezbędną do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT, należy prowadzić będąc podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku rolnego?

Ad 1) Z przedstawionego stanu faktycznego wyrażonego w Pana piśmie wynika, iż prowadzi Pan działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i z dniem 1 sierpnia 2004 r. zrezygnował Pan ze zwolnienia od VAT przy dostawie produktów rolnych i świadczeniu usług, przechodząc na zasady ogólne. W gospodarstwie rolnym zai ...

Generowanie strony w 8 ms