Drukuj

Jaki dokument powinien być podstawą rozliczenia usługi wykonywanej przez nadleśnictwo dla starostwa powiatowego w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa?.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2006 r. wpłynął wniosek, w którym zwrócili się Państwo w zakresie pierwszej kwestii z trzema pytaniami. Na pytanie o status Nadleśnictwa, będącego podatkiem podatku VAT i dokonującego sprzedaży opodatkowanej, w relacjach ze Starostwami powiatowymi w zakresie powierzonego Nadleśnictwu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz o opodatkowanie tej usługi stawką 3% została udzielona interpretacja w odrębnym postanowieniu PP/443-18/Int-22/06. Natomiast w niniejszym postanowieniu udzielono interpretacji na pytanie:
1. Jaki dokument powinien być podstawą rozliczenia przedmiotowej usługi?.

Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco:

Nadleśnictwo X na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 ze zm.), w drodze mającego charakter administracyjno - prawny porozumienia pomiędzy Starostą, a Nadleśniczym, prowadzi w imieniu starosty nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Starosta powierza Nadleśniczemu sprawy z zakresu ww nadzoru, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji przy zapewnieniu środków finansowych na te cele. Starosta, jako organ władzy publicznej zgodnie z art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do tych czynności nie jest uznawany za podatnika podatku VAT. Wątpliwości wzbudza jednak to czy Nadleśniczy działający z upoważnienia i w imieniu Starosty, wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej również nie może być uznawany za podatnika VAT. Podatnik stoi na stanowisku, iż rozliczenie wykonania przedmiotowej usługi czynności nadzoru powinno następować na podstawie faktur VAT.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy:

W art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) określono, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 powołanej ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). W myśl § 8 powołanego rozporządzenia zarejestrowani podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT". Natomiast w § 9 ust. 1 pkt 11 tegoż rozporządzenia określono, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej wartość sprzedaży towarów lub wykonywanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub nie podlegających opodatkowaniu.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo X są czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zatem wykonanie czynności niepodlegających opodatkowaniu winno być udokumentowane fakturą VAT.

Pragnę zaznaczyć, iż na podstawie § 20 pkt 5 powołanego rozporządzenia uznaje się za fakturę również rachunki, o których mowa w art. 87 - 90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm,.), w przypadku, gdy wystawiane są przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 8 - 9, § 11 - 17, § 19 - 22 i § 24.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, w dacie jego złożenia, nie toczyło się postępowanie podatkowe, jak również kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy- Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie § 5.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: