Drukuj

Jakie dokumenty firma musi posiadać oraz jakie wystawić żeby można było skorzystać z uproszczonej procedury w handlu wewnątrzunijnym między trzema kontrahentami w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz.535)?

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt. 2 wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki:

 1. dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika,
 2. drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie może posiadać siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 3. drugi w kolejności podatnik musi stosować wobec pierwszego i ostatniego w kolejności ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka,
 4. ostatni w kolejności podatnik musi stosować numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka,
 5. ostatni w kolejności podatnik zostaje wskazany przez drugiego w kolejności podatnika jako obowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej.
  Spełnienie wszystkich powyższych warunków powoduje, że rozliczenie podlega tzw. procedurze uproszczonej.

Stosownie do art.136 ust.1 w/w ustawy gdy w procedurze uproszczonej drugim w kolejności podatnikiem, jest podatnik zarejestrowany jako VAT UE w Polsce wystawia on fakturę ostatniemu w kolejności podatnikowi VAT fakturę, która oprócz danych wymienionych w art.106 ustawy zawiera:

 1. adnotacja “ VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art.135-138 ustawy o podatku od towarów i usług” lub “ VAT: Faktura WE uproszczona na mocy Artykułu 28c (E) Szóstej Dyrektywy”
 2. stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy, zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej
 3. numer, o którym mowa w art. 97 ust. 7 (czyli numer identyfikacji podatkowej nadany w Polsce poprzedzony kodem PL.), który jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej,
 4. numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika.

Podatnik będący pośrednikiem w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej ma obowiązek prowadzić ewidencję, w która oprócz danych określonych w art.109 ust.3 obligatoryjnych dla każdego podatnika powinna zawierać następujące informacje:

 1. ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach tej procedury oraz
 2. nazwę i adres ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej (osoby prawnej nie będącej podatnikiem podatku od wartości dodanej zobowiązanej do rozliczenia VAT z tytułu transakcji)

Ponadto podatnik ten jest obowiązany do wykazania danych o dokonanych transakcjach odpowiednio w deklaracji podatkowej oraz informacjach podsumowujących, które zgodnie z art.100 ustawy składane są za okresy kwartalne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z adnotacją, że nabycie i dostawa zostały dokonane w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.

Informacja podsumowująca powinna zawierać :

 1. nazwę lub imię i nazwisko podmiotu, o którym mowa w ust.1 lub 2 cytowanego przepisu, oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art.97 ust.9
 2. właściwy i ważny numer identyfikacyjny kontrahenta nadany mu w państwie członkowskim, z którego dokonane jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 3. kod kraju, z którego jest dokonywane wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów lub do którego jest dokonywana wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 4. łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wyrażoną zgodnie z art. 31, oraz łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

W wyniku skorzystania z procedury uproszczonej dostawca pośredni nie musi się rejestrować dla celów VAT w państwie członkowskim, do którego towary są dostarczane, nie jest również zobowiązany do rozliczania tej transakcji w tamtym państwie, gdyż obowiązek dokonania takiego rozliczenia przejmuje ostateczny odbiorca (nabywca) tych towarów. Dostawca pośredni otrzymuje fakturę od pierwszego w kolejności podatnika ze stawką podatku 0%, wystawia fakturę (ze swoją marżą, lecz bez VAT od dostawy) z adnotacją “VAT; Faktura WE uproszczona..”ostatniemu w kolejności podatnikowi z kraju Wspólnoty i stwierdza, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie przez niego rozliczony.

Podobne interpretacje: