Drukuj

Jaka jest stawka podatku VAT na usługi geodezyjno-kartograficzne świadczone przez starostwo?

Starostwo złożyło w tut. Urzędzie wniosek o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny:Starostwo świadczy usługi geodezyjno-kartograficzne. Obowiązek świadczenia tych usług wynika z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a wysokość opłat za te usługi ustala rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy, a mianowicie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37, poz. 333). Rozporządzenie to określa wysokość opłat za poszczególne rodzaje czynności i w tej części nie ma wątpliwości, że są to opłaty administracyjne zwolnione z podatku VAT (czynności statutowe starostwa). Wątpliwości powstają w zakresie konieczności powielania wydawanych materiałów, co jest niezbędne przy załatwianiu interesantów. Wymienione wyżej rozporządzenie stanowi, że opłaty określone w tabelach I-VIII nie obejmują kosztów sporządzania kopii oraz aktualizacji treści mapy zasadniczej oraz że opłaty określone w tabeli nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

W oparciu o te zapisy zarząd powiatu podjął uchwałę ustalającą wysokość opłat w tej części w oparciu o faktycznie ponoszone koszty reprodukcji wydawanych materiałów. Tak bowiem zdaniem starostwa należy interpretować wyżej wymienione przepisy rozporządzenia, gdyż koszty te są bardzo różne i zależą od wielkości opracowań oraz rodzaju użytych do tego celu materiałów biurowych. Dlatego też Minister nie ustalił odpłatności z tego tytułu rozporządzeniem. Organy administracji publicznej nie mogą prowadzić działalności gospodarczej nastawionej na zysk, więc ustalenia zarządu powiatu w tym zakresie obejmują wyłącznie faktycznie ponoszone koszty na reprodukcję i wnoszona opłata stanowi zwrot tych kosztów. Ta część wnoszonej opłaty stanowi element składowy łącznej opłaty ponoszonej przez petenta za wykonane na jego rzecz usługi geodezyjno-kartograficzne. Nie powinna ona także, zdaniem starostwa, podlegać podatkowi VAT, gdyż w rzeczywistości ustalana jest na mocy zapisów wyżej wymienionego rozporządzenia i mieści się w zadaniach statutowych starostwa.

Naczelnik tut. Urzędu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Natomiast zgodnie z § 8 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z w/cyt. przepisem, jeśli starosta wykonuje czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami tj. między innymi przepisem prawa, jakim jest ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. nr 100 z 2000r., poz. 1086 ze zm.), będą to czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, ponieważ mieszczą się one w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami i jednocześnie nie stanowiącymi czynności będących wyłącznie skutkiem zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem opisane w piśmie czynności będą czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

Natomiast czynności wykonywane przez starostę na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: