Drukuj

Spółka zwróciła się z zapytaniem: jakie jest miejsce świadczenia (opodatkowania) niżej wymienionych czynności (dostaw i usług):1.wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i nadzoru autorskiego (np.: opracowanie technologii robót likwidacyjnych w szybie, na powierzchni, technologii wymiany lin i naczyń ostatecznych w kopalni Cayeli w Turcji),2.dzierżawy specjalistycznego sprzętu i urządzeń w kopalni Cayeli w Turcji (dzierżawiony polskiemu kontrahentowi sprzęt oraz urządzenia są własnością Spółki),3.dostawy konstrukcji stalowych i innych materiałów (dostawa przedmiotowych konstrukcji dokonywana jest również na rzecz ww. polskiej Spółki realizującej kontrakt dla firmy tureckiej),4.nadzoru nad realizacją prac.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31.01.2005r., który wpłynął w dniu 03.02.2005r. (uzupełniony pismem z dnia 24.03.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 03.02.2005r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z opisanego w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi dla kontrahenta polskiego realizującego kontrakt na modernizację szybu górniczego w Turcji, dla firmy tureckiej. W związku z tym faktem Spółka zwróciła się z zapytaniem: jakie jest miejsce świadczenia (opodatkowania) niżej wymienionych czynności (dostaw i usług):

1.wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i nadzoru autorskiego (np.: opracowanie technologii robót likwidacyjnych w szybie, na powierzchni, technologii wymiany lin i naczyń ostatecznych w kopalni Cayeli w Turcji),

2.dzierżawy specjalistycznego sprzętu i urządzeń w kopalni Cayeli w Turcji (dzierżawiony polskiemu kontrahentowi sprzęt oraz urządzenia są własnością Spółki),

3.dostawy konstrukcji stalowych i innych materiałów (dostawa przedmiotowych konstrukcji dokonywana jest również na rzecz ww. polskiej Spółki realizującej kontrakt dla firmy tureckiej),

4.nadzoru nad realizacją prac.

Zdaniem Spółki miejscem świadczenia i opodatkowania usług wymienionych w pkt 1 i 4 jest Turcja, tj. miejsce położenia kopalni, w której modernizowany jest szyb. Natomiast miejscem opodatkowania usługi wymienionej w pkt 2 i miejscem opodatkowania dostawy wymienionej w pkt 3 jest Polska.

Zgodnie z zapisem art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości. Powołany przepis stanowi, że w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, miejscem świadczenia (opodatkowania) jest miejsce położenia nieruchomości, niezależnie od tego dla jakiego podmiotu są wykonywane oraz gdzie ma siedzibę usługodawca. Wobec uregulowań zawartych w cytowanym wyżej przepisie, usługi wymienione w pkt 1 i 4 ww. pisma Spółki, tj. wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i nadzoru autorskiego (np.: opracowanie technologii robót likwidacyjnych w szybie, na powierzchni, technologii wymiany lin i naczyń ostatecznych w kopalni Cayeli w Turcji) oraz nadzór nad realizacją tych prac – są usługami związanymi z konkretną nieruchomością – szybem górniczym kopalni Cayeli znajdującej się w Turcji. Zatem miejscem świadczenia przedmiotowych usług jest Turcja, a więc usługi te nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Ponieważ usługi wymienione w pkt 2 ww. pisma Spółki, tj. usługi dzierżawy specjalistycznego sprzętu i urządzeń w kopalni Cayeli w Turcji (dzierżawiony polskiemu kontrahentowi sprzęt oraz urządzenia są własnością Spółki) nie mieszczą się w katalogu wyjątków przewidzianych w ustawie, zatem zastosowanie będzie miała ogólna zasada, w myśl której miejscem świadczenia (opodatkowania) przedmiotowych usług będzie siedziba usługodawcy, czyli Polska.

Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Zatem w przypadku dostawy towarów wymienionych w pkt 3 ww. pisma Spółki, tj. konstrukcji stalowych i innych materiałów (dostawa przedmiotowych konstrukcji dokonywana jest na rzecz ww. polskiej Spółki realizującej kontrakt dla firmy tureckiej bez ich montażu lub instalacji), stwierdzić należy, iż w myśl powołanego wyżej przepisu, miejscem świadczenia (opodatkowania) opisanej dostawy towarów dokonywanej przez Spółkę na rzecz jej kontrahenta mającego siedzibę na terenie kraju, jest Polska.

Podobne interpretacje: