Drukuj

Podatek od towarów i usług

W nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Nr OG 005/5/03/PP1/443/8/03 z dnia 17.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach prostuje jego treść w zakresie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. W powyższym piśmie określono, iż przyłączenie instalacji jest nieodpłatne.

Natomiast od 1 stycznia 1998 r. obowiązują zasady odpłatnego rozliczania tych przyłączy. Przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej reguluje aktualnie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.).

Zasadą jest, iż podatek od towarów i usług obejmuje swoim przedmiotem obrót cywilnoprawny oparty na autonomii woli stron (swobodzie umów cywilnoprawnych). Oznacza to, iż wydanie towarów (świadczenie usług) na podstawie jakichkolwiek przepisów o charakterze publicznoprawnym nie będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem. Jeśli podatnik zostanie prawnie - na mocy przepisów prawa - zobligowany do wykonania określonych czynności, to czynności te nie będą objęte opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Czynności te dla podatnika mają bowiem charakter obligatoryjny, a ich brak realizacji grozi zarzutem naruszenia ustanowionych norm prawnych i możliwością dochodzenia tych uprawnień w postaci stosownych roszczeń na drodze prawnej.

Zgodnie z wyrokiem z 14 stycznia 2003 r., sygn. akt III SA 1694/02 NSA uznał, iż z uwagi na charakter przekazania infrastruktury elektroenergetycznej, gazociągowej, wodociągowej towarzyszącej budownictwu na rzecz zakładów komunalnych, drogowych itp. czynności przekazującego podlegają ustawie o VAT bądź też są nią nieobjęte. Przeniesienie własności infrastruktury następuje bowiem automatycznie, czyli z mocy prawa, albo też jest skutkiem woli przekazującego. atkowaniem podatkiem od towarów i usług. Czynności te dla podatnika mają bowiem charakter obligatoryjny, a ich brak realizacji grozi zarzutem naruszenia ustanowionych norm prawnych i możliwością dochodzenia tych uprawnień w postaci stosownych roszczeń na drodze prawnej.

Z powyższego wynika, iż nie zawsze przekazanie infrastruktury elektroenergetycznej, gazociągowej, wodociągowej towarzyszącej budownictwu, typu kable, przewody, rury, lampy oświetleniowe, przyłącza do uzdatniania wody itp., musi zostać uznane za niepodlegające podatkowi VAT. W zależności bowiem od charakteru tej czynności może podlegać temu podatkowi. Będzie to zachodziło w sytuacji, gdy podatnik przekazując zakładowi elektroenergetycznemu, telekomunikacyjnemu, gazociągom lub wodociągom, infrastrukturę towarzyszącą budownictwu, dokona jej aktem woli, czyli dokona czynności cywilnoprawnej, a nie czynności publicznoprawnej nieobciążonej z zasady podatkiem VAT.

Dokonanie transakcji o której mowa w piśmie Spółki z dnia 14.01.2003r. dot. przyłączy związanych z budynkiem mieszkalnym na mocy art. 51 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%.

Podobne interpretacje: