Drukuj

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 0520/TB/2003 z dnia 11.02.2002 r. (uzupełnione pismem z dnia 24.02.2003 r., znak: 0705/TB/02) Urząd Skarbowy w Starachowicach, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) określa cenę jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Ponadto przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy nie regulują kwestii związanych z kalkulacją ceny towaru czy usługi.

Tak więc w przypadku, gdy usługi transportowe związane ze sprzedażą towaru zostaną przez Spółkę potraktowane jako odrębna sprzedaż usług należy opodatkować je stawką VAT - 22% zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast jeżeli Spółka potraktuje dostawę towaru jak inne koszty składające się na cenę wyrobu, wówczas cena obejmuje zarówno towar jak i transport i sprzedaż ta winna być opodatkowana stawką właściwą dla danego towaru.

Podobne interpretacje: