Drukuj

Świadczę usługi akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Na zaświadczeniu REGON usługi te zaklasyfikowano pod numerem 67.20.Z"Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi". Przy prowadzeniu działalności ponoszę koszty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych. W ramach umowy jedna z firm, z którą współpracowałem, zwracała mi co miesiąc koszty funkcjonowania biura (opłata za wynajem, telefon), co stanowiło przychód z działalności gospodarczej. Jaką stawką podatku VAT należało opodatkować uzyskiwane przeze mnie przychody z tytułu zwrotu kosztów funkcjonowania biura zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Z treści złożonego zapytania wynika, że wykonuje Pan samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług akwizycji na rzecz otwartych funduszy emerytalnych zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Na zaświadczeniu REGON usługi te zaklasyfikowano pod numerem 67.20Z "Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi". Przy prowadzeniu działalności ponosi Pan koszty prowadzenia biura. W ramach umowy jedna z firm, z którą Pan współpracował, zwracała Panu co miesiąc w/w koszty (opłata za wynajem, usługi telekomunikacyjne), co stanowiło u Pana przychód z działalności gospodarczej. W odpowiedzi na pisemne zapytanie Pana, Urząd Statystyczny w Łodzi stwierdził, że zwrócone koszty funkcjonowania biura przez współpracujące firmy (opłaty za czynsz, telefon, prąd) nie są objęte klasyfikacją usług.

W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym, wnosi Pan zapytanie jaką stawką podatku VAT należało opodatkować uzyskiwane przez Pana przychody z tytułu zwrotu kosztów funkcjonowania biura.

Według Pana stanowiska zawartego w piśmie, przychód z tytułu zwrotu kosztów w związku z utrzymaniem biura, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie powinien być wykazywany w deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art 43 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do w/w ustawy. Pod pozycją 3 załącznika nr 4 do tejże ustawy zaklasyfikowane zostały usługi o symbolu PKWiU Sekcja ex (65-67) w ramach których mieszczą się - usługi pośrednictwa finansowego z wyłączeniem usług wymienionych w pkt. 1-9, które to wyłączenia nie obejmują świadczonych przez Pana usług.

W świetle w/w przepisów ustawy o VAT uznać należy, że świadczone przez Pana usługi (symbol PKWiU 67.20.10) są zwolnione z podatku VAT. Zwolnieniu podlega całość uzyskiwanego przez Pana obrotu z w/w tytułu, tj. zarówno wynagrodzenie jak i zwrot kosztów utrzymania biura. Zatem całość obrotu z tego tytułu stosownie do art 29 ust 1 ustawy o VAT, podlega rozliczeniu w deklaracji VAT-7, jako świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku.

Podobne interpretacje: