Drukuj

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że czynności prowadzone przez Fundusz, polegające na wyprzedaży środków trwałych przejętych od dłużników Funduszu stanowią sprzedaż towarów, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Sprzedaż przejętego przez Fundusz majątku podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach określonych w ww. ustawie.

Jeżeli wartość sprzedaży dokonanej przez Fundusz przekroczy kwotę wyrażoną w złotych, odpowiadającą kwocie 10.000 EURO to zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o VAT zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. W takiej sytuacji Fundusz obowiązany będzie do złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz do prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług, składania deklaracji podatkowych VAT-7 i uiszczania kwot zobowiązania podatkowego w ustawowych terminach.

Podobne interpretacje: