Interpretacje w temacie: Miejsce świadczenia

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Gdzie podlegają opodatkowaniu wykonywane przez Spółkę usługi , o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 )w przypadku gdy usługi te są wykonywane w kraju na rzecz kontrahenta polskiego, na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa trzeciego ?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem przy świadczeniu usług decydujące znaczenie dla objęcia ich opodatkowaniem ma miejsce świadczenia tych usług, co związane jest z zasadą terytor ...

1. Czy usługę przewozu towaru zakończoną w kwietniu 2004r., dla której obowiązek podatkowy powstał w maju należy opodatkować wg starych czy wg nowych zasad?2. Jak opodatkować usługę transportową na trasie Turcja - Polska?3. Jak opodatkować usługę przewozu towaru przez polskiego przewoźnika na trasie Niemcy - Polska na zlecenie firmy będącej podatnikiem VAT UE w Polsce, jeśli towar dostarczono do składu celnego w Polsce, gdzie objęto go procedurą celną, a docelowo wyjedzie na Ukrainę?

Nowa ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) nie zawiera przepisów przejściowych regulujących sposób opodatkowania czynności wykonanych w okresie do dnia 30 kwietnia 2004r., nie objętych obowiązkiem podatkowym. Brak regulacji dopuszczających jednoznaczne dalsze stosowanie uchylonej ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. nie może jednak powodować zmiany zasad op ...

Czy świadczenie usług elektromechaniki chłodniczej mieści się w pojęciu usług na ruchomym majątku rzeczowym?

Odpowiadając, w myśl art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pismo podatnikaz dnia 25.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 ...

1) Czy w związku ze sprzedażą prawa autorskiego dla klienta z Cypru należy złożyć zgłoszenie VAT-R oraz informacje dotyczące obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-R/UE ? 2) Czy sprzedaż prawa autorskiego do projektu archtektonicznego dla nabywcy z Cypru, który będzie realizowany w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? 3) Czy w związku z przedmiotową transakcją składać należy kwartalne informacje VAT-UE ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 15.06.2004 r. zapytanie ( uzupełnione pismem z dnia 28.06.2004 r.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Zapytanie ...

1) Jaką stawkę podatku VAT powinno sie zastosować przy wystawieniu faktury usługi badania rynku, wyszukiwania nabywców na wyroby dla firmy z Norwegii ? 2)Czy powinniśmy wystawić fakturę VAT, ale bez wykazywania na niej polskiego VAT (czyli w kwocie netto) i wskazać, że czynnośc ta nie podlega polskiemu VAT i podatek VAT powinien naliczyć nabywca usługi ?

Zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), w przypadku, gdy usługi badania rynku są świadczone na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie na ...

Miejsce świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym oraz stawka podatku VAT wg ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Działając w oparciu o art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia. Podmioty wykonujące do 30 kwietnia 2004 roku usługi przerobu uszlachetniającego zgodnie z treścią § 58 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatk ...

Jak należy rozumieć brzmienie przepisu art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi na Państwa Pismo z dnia 17.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, 926 ze zm.) informuje: Art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) stanowi, że miejscem świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym jest miejsc ...

Spółka wykonuje usługi na ruchomym majątku rzeczowym dla klienta z terytorium państwa członkowskiego UE. Pytanie dotyczy sposobu opodatkowania podatkiem VAT tych usług.

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług na rzeczowym majątku ruchomym, miejscem świadczenia (a zatem i miejscem opodatkowania) jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Z przepisu tego wynika, że wykonawca tego typu usługi zobowiązany jest jej wartość opod ...

Podartnik wykonuje usługi pośrednictwa handlowego na rzecz spółki czeskiej, usługi polegają na wyszukiwaniu na rynku RP odbiorców dla produktów produkowanych przez usługobiorcę czeskiego. Efektem działań Podatnika jest zawarcie umowy sprzedaży towarów z odbiorcą czeskim i ich dostawa do Polski. Czy w przypadku gdy nabywca ww. usługi podał Podatnikowi numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Czech miejscem świadczenia tej usługi jest terytorium państwa, które wydało nabywcy ten numer?

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 28 ust.9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 ze zm) określił miejsce świadczenia usług wykonywanych przez pośredników, działającyc ...

Jak ustalić miejsce świadczenia usług spedycyjnych dla kontrahenta unijnego, miejsce opodatkowania świadczenia usług spedycyjnych zleconych podwykonawcy? Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze otrzymanej od podwykonawcy usługi?

Zgodnie z art. 28 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku usług spedycji związanych bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowymi usługami transportu towarów na trasie: Dąbrowa Górnicza – Linz (Austria), miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie transport się rozpoczyna. Jednak w myśl art. 28 ust. 6 tejże ustawy, gdy nabywca usług ...

Generowanie strony w 19 ms