Drukuj

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tym, iż bada polski rynek i poszukuje polskich nabywców na towary oferowane przez kontrahenta niemieckiego, który jest usługobiorcą i ma swoją siedzibę na terenie Niemiec. Usługa jest wykonywana na terenie Polski, a wykorzystywana w Niemczech. Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego w Łodzi usługi przedstawicielskie na rzecz kontrahenta zagranicznego polegające na badaniu rynku oraz poszukiwaniu nabywców na towary oferowane przez kontrahenta niemieckiego ( bez dokonywania sprzedaży towarów ) mieszczą się w grupowaniu : PKWiU : 74.87.14-00.00 „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości”. Wynagrodzenie za świadczone usługi jest stałe plus prowizja od zawartych umów, jakie dzięki pracy podatnika polegającej na znalezieniu nabywcy na polskim rynku na towary oferowane przez kontrahenta niemieckiego, firma niemiecka zawarła z polskimi kontrahentami. Podatnik podaje we wniosku, że nie zajmuje się sprzedażą towarów oferowanych przez niemieckiego kontrahenta. Pytanie dotyczy określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla świadczonych usług, bądź określenia wyłączenia z opodatkowania od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 97, poz. 970 ze zm. ) w przypadku usług wykonywanych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Zgodnie z § 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia w przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy o VAT lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 1 ma miejsce świadczenia usługa – miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. W myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia w przypadku, gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1, podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem wykazania tego numeru na fakturze dokumentującej wykonanie tej czynności.

Zatem w przypadku, gdy nabywca usługi poda Podatnikowi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec i zostanie on wykazany na fakturze przez wystawcę, wówczas świadczona usługa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo to transakcja taka musi być udokumentowana fakturą VAT ( por. art. 106 ust. 2 ustawy o VAT ), na której można umieścić zapis „ nie podlega polskiemu VAT” oraz podstawę prawną § 4 ust. 2 wymienionego rozporządzenia.

§ 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. 971 ) określono między innymi zasady wystawnia faktur w przypadku świadczenia uług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Podobne interpretacje: