Interpretacje w temacie: Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podatnik prowadząc działalność gospodarczą jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, zidentyfikowanym zgodnie z art. 97 do dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub nabywania usług. W ramach prowadzonej działalności dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do odbiorców ( nabywców ) będących zidentyfikowanymi dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Na rzecz Podatnika na terenie państwa członkowskiego ( Niemcy ) działa osoba fizyczna obywatel Niemiec ( zwany dalej przedstawicielem ) zamieszkały na terenie Niemiec nie zidentyfikowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Przedstawiciel otrzymuje prowizję od zrealizowanych i zapłaconych przez odbiorców dostaw. Za otrzymane wynagrodzenie ( prowizję ) wystawia rachunek nie zawierający numeru identyfikującego jego jako podatnika podatku od wartości dodanej. Podatnik zwraca się z pytaniem, czy zakupiona usługa jest importem usług i opodatkowana jest stawką 22 % na terenie kraju , czy należy sporządzić fakturę wewnętrzną , a podatek w niej określony potraktować jako podatek naliczony i należny, uwzględniając w deklaracji podatkowej VAT –7 ( w jakiej części tej deklaracji ) oraz czy zakupiona usługa nie jest wykazywana w Informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki ...

Spółka S zajmuje się produkcją rolniczą oprócz tego sprowadza na podstawie kontraktu z kontrahentem holenderskim rośliny do uszlachetniania czynnego. Do końca kwietnia wymagane było zezwolenie z Urzędu Celnego na wywóz tychże roślin w systemie ceł zawieszonych (odprawa czasowa) wywóz tych cebul powinien nastąpić w ciągu 30 dni, jednakże istniała możliwość przedłużenia tego wywozu do trzech lub czterech miesięcy. Obecnie takie zezwolenie nie jest wymagane, w związku z tym cebule przywożone są na podstawie listu przewozowego i w ciągu 30 dni opuszczają Polskę już przerobione.Czy możemy tak samo postępować w momencie gdy zgodnie z podpisanymi kontraktami:- przywieziemy do Polski w miesiącach od marca do maja b.r. rośliny, które zostaną poddane przerobowi, a następnie odesłane do Holandii ok. stycznia do marca 2005r.- pędy róż przywiezione do Polski w m-cu październiku, a wywiezione w m-cach od grudnia do stycznia?Z przedstawionej sytuacji wynika, że nie zostanie spełniony warunek wywozu w ciągu 30 dni.Z kontraktów wynika, że rośliny pozostaną własnością zleceniodawcy.

Wytworzenie towarów z materiałów powierzonych podatnikowi kwalifikuje się jako świadczenie usług i opodatkowuje w miejscu faktycznego ich wykonania. Usługami takimi będą zatem usługi tzw. przerobu uszlachetniającego. Usługi te polegają na poddaniu towaru na obszarze celnym Wspólnoty, jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania, które obejmują: - obróbkę towarów, włączając w to montaż, sk ...

Podatnik nieposiadający oddziału na terenie Niemiec świadczy tam usługi leśne. Prace odbywają się w różnych nadleśnictwach, na różnych powierzchniach leśnych. Realizowane kontrakty są krótkoterminowe. Gdzie znajduje się miejsce świadczenia i opodatkowania w/w usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź: Począwszy od 1 maja 2004r. zasady opodatkowania usług uzależnione są od charakteru usługi. Od tego zależy ustalenie miejsca (kraju) ich opodatkowania.Ogólna zasada dotycząca miejsca świadczenia usług została sformułowana w art. 27 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. nr 54 poz. 535).Przepis ten stanowi, że „w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczą ...

Jak należy opodatkować usługi transportu osób, gdy transport odbywa się po krajach Unii Europejskiej ? Jak należy opodatkować usługę wynajmu autokaru lub autobusu z kierowcą ?

W związku z pismem z dnia 31 maja 2004 r, informuje się uprzejmie, że: 1) Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 54 poz. 535) nie definiuje transportu według kryterium Podatnika, tj. na transport osób po krajach Unii Europejskiej i transport pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Nie ma też znaczenia, kto jest odbiorcą usług transportowych. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pk ...

Jaką stawką VAT od 01.05.2004r. opodatkowane są usługi w ramach umowy agencyjnej pośrednictwa handlowego zawartej z firmą zagraniczną /Holandia/: - gdzie jest miejsce świadczenia usługi - czy w fakturze zastosować stawkę O% - czy jest to wewnątrzwspólnotowa dostawa czy nabycie usługi - czy wystawiam dokument nakazujący nabywcy usługi odprowadzenie podatku VAT w Holandii ?

Miejscem wykonywania usługi pośrednictwa w dostawie towarów polegającej na wyszukiwaniu klientów w Polsce dla podatnika mającego siedzibę poza krajem jest Polska - zgodnie z art.27 i 28 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.). Usługi takie podlegają w całości opodatkowaniu wg stawki 22%. Jeżeli jednak nabywca usługi podał dla tej czynności numer po ...

Polski podatnik wykonuje usługi tłumaczeń na rzecz organizacji utworzonej przez Komisję Europejską, która korzysta ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej. Jej NIP nie jest poprzedzony kodem kraju, w którym ma siedzibę. Czy usługa tłumaczenia winna być opodatkowana w kraju, w którym nabywca usługi posiada siedzibę?

Odpowiadając na pismo z dnia 26.05.2004 r. (data wpływu do US -07.06.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że tłumaczy Pani teksty na zlecenie organizacji ut ...

Generowanie strony w 14 ms