Drukuj

Czy w świetle obowiązujących przepisów Zainteresowana ma prawo do zastosowania stawki NP na fakturach za usługi pośrednictwa dla niepodatnika z Unii Europejskiej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 marca 2010 r. (data wpływu 15 marca 2010 r.) oraz pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 23 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług pośrednictwa. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 marca 2010 r. (data wpływu 15 marca 2010 r.) o brakującą opłatę oraz pismem z dnia brak daty sporządzenia (data wpływu 23 kwietnia 2010 r.) o wyjaśnienie dotyczące uzupełnienia wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT i VAT-UE. Prowadzi działalność gospodarczą związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 7810Z).

Zamierza ona wyszukiwać na terenie Unii Europejskiej miejsc pracy dla pozostających bez pracy Polaków do opieki nad starszymi osobami. Następnie od pracodawców zagranicznych (niepodatników) – na podstawie zawartej z nimi umowy – będzie ona otrzymywać wynagrodzenie za usługi pośrednictwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów Zainteresowana ma prawo do zastosowania stawki NP na fakturach za usługi pośrednictwa dla niepodatnika z Unii Europejskiej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług wykonywanych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich jest miejsce, w którym dokonywana będzie podstawowa transakcja – jeżeli odbiorcą usługi będzie podmiot niebędący podatnikiem.

Ponieważ w tym przypadku podstawowa transakcja będzie miała miejsce na terenie kraju Unii Europejskiej, a usługa będzie wykonywana w imieniu i na rzecz niepodatnika, to Zainteresowana ma prawo do zastosowania stawki NP na fakturze za pośrednictwo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Z opisu sprawy wynika, iż Zainteresowana jest czynnym podatnikiem VAT i VAT-UE. Prowadzi działalność gospodarczą związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 7810Z). Zamierza ona wyszukiwać na terenie Unii Europejskiej miejsc pracy dla pozostających bez pracy Polaków do opieki nad starszymi osobami. Następnie od pracodawców zagranicznych (niepodatników) – na podstawie zawartej z nimi umowy – będzie ona otrzymywać wynagrodzenie za usługi pośrednictwa.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników zawarta została w art. 28b ust. 1 ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji, jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Z przepisu art. 28b ustawy wynika zatem, iż w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, bądź stałe miejsce prowadzenia działalności, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, czyli opodatkowanie usługi zostaje przeniesione do państwa, gdzie następuje faktyczna konsumpcja usługi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni świadczyć będzie usługi pośrednictwa na rzecz niepodatników z terytorium Unii Europejskiej. Przedmiotem działalności Zainteresowanej ma być wyszukiwanie miejsc pracy dla pozostających bez pracy Polaków, którzy świadczyć mają usługi opieki nad osobami starszymi.

Wobec powyższego, powołany przepis art. 28b ust. 1 ustawy, nie będzie miał zastosowania w niniejszej sprawie.

Stosownie natomiast do art. 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d-28f, art. 28g ust. 2, art. 28h-28n.

W myśl art. 28d ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebedących podatnikami przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich jest miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja.

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższego przepisu stwierdzić należy, iż dla prawidłowego określenia miejsca świadczenia usług pośrednictwa wykonywanych przez Wnioskodawczynię, konieczne jest najpierw określenie miejsca świadczenia, a tym samym opodatkowania, usług opieki nad osobami starszymi wykonywanych przez pozostających bez pracy Polaków.

Po dokonaniu analizy przepisów ustawy stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zastrzeżenia wskazane w art. 28c ust. 1 nie będą miały zastosowania, zatem miejsce świadczenia usług opieki nad osobami starszymi wykonywane na rzecz podmiotów niebędących podatnikami z terytorium państw członkowskich, ustalane będzie na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie.

Zatem, zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia tych usług, będzie miejsce, gdzie usługodawca posiada miejsce zamieszkania. Usługi opieki nad osobami starszymi (niepodatnikami) wykonywane przez pozostających bez pracy Polaków, opodatkowane będą więc na terytorium Polski.

W świetle powyższych ustaleń stwierdzić należy, że podstawowa transakcja (opieka nad osobami starszymi świadczona przez pozostających bez pracy Polaków) dokonywana będzie na terytorium kraju. Mając na uwadze powyższe, miejscem świadczenia usługi pośrednictwa wykonywanej przez Zainteresowaną będzie także terytorium Polski, zgodnie z art. 28d ustawy.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, dla wybranych grup towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, tj. 7%, 3% i 0% oraz zwolnienia od podatku.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca nie przewidział opodatkowania usługi pośrednictwa stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku. Zatem, w tym przypadku zastosowanie znajdzie art. 41 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym usługa ta opodatkowana będzie stawką podatku w wysokości 22%.

Obowiązek wystawiania faktur VAT wynika z przepisu art. 106 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż w świetle obowiązujących przepisów, wykonywane przez Wnioskodawczynię usługi pośrednictwa będące przedmiotem pytania, świadczone na rzecz niepodatników z terytorium państw członkowskich, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Zainteresowanej, zgodnie z którym miejscem świadczenia wykonywanych przez nią usług pośrednictwa na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, będzie terytorium innych państw Unii Europejskiej, przez co będzie miała ona prawo do wykazania na fakturze przedmiotowych usług jako niepodlegających opodatkowaniu - należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: