Drukuj

W jaki sposób wystawić fakturę na prowizję przedstawiciela dla firmy holenderskiej posiadającej NIP unijny?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia Biura Przedstawicielsko-Handlowego w Polsce i posiada NIP unijny. Dla firmy holenderskiej, również posiadającej numer unijny, wykonał Pan usługę pośrednictwa pomiędzy firmą holenderską a kontrahentem polskim. W związku z tym, do Polski został dostarczony towar i potraktowano tę transakcję jako dostawę wewnątrzwspólnotową. Zwrócił się Pan do Naczelnika tut. urzędu z zapytaniem, w jaki sposób wystawić fakturę za prowizję przedstawiciela do firmy holenderskiej posiadającej NIP unijny bowiem, zdaniem Pana, czynność powyższa jest nie opodatkowana podatkiem VAT.

Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2. Z kolei zgodnie z ust. 2 ww. § 4 rozporządzenia, w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 1 ma miejsce świadczenia usługa – miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer. Ponadto, zgodnie z ust. 3 ww. § 4 rozporządzenia, w przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1, podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem wykazania tego numeru na fakturze dokumentującej wykonanie tej czynności.

Jeżeli zatem podatnik UE zlecił polskiemu pośrednikowi usługi pośrednictwa w dostawie towarów do Polski, usługa pośrednictwa jest opodatkowana w miejscu (kraju) dokonania dostawy towarów, czyli w Polsce. Jeżeli jednak dostawca poda pośrednikowi swój numer VAT UE – usługa pośrednictwa będzie opodatkowana w kraju który nadał ten numer.

W związku z powyższym, jeżeli wykonywane przez Pana usługi pośrednictwa są na rzecz podmiotu unijnego i polegają na pośrednictwie pomiędzy firmą holenderską a kontrahentem polskim, za miejsce świadczenia należy uznać miejsce dokonania dostawy towarów, czyli w Polsce. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy usługi te opodatkowane są wg stawki podstawowej, tj. 22%. Natomiast, jeśli nabywca usługi poda numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w jednym z państw UE, to będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w swoim kraju i z właściwą stawką podatkową. Faktura wystawiona przez Pana w opisanej sytuacji nie będzie zawierała ani stawki ani kwoty podatku, lecz adnotację, iż ,,podatek rozliczy nabywca” oraz powinna zawierać numer VAT kontrahenta państwa członkowskiego.

Przepisy odnośnie wystawiania faktur VAT dla ww. usług zawarte są w § 30 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie m.in. zasad wystawiania faktur (Dz. U. Nr 97, poz. 971).

Podobne interpretacje: