Drukuj

Czy wysyłka do krajów członkowskich UE wyrobu wyprodukowanego na bazie materiału wprowadzonego na polski obszar celny w ramach procedury uszlachetniania czynnego, a następnie, jeszcze przed realizacją usługi przerobu, materiał ten zostaje dopuszczony do obrotu, jest dostawą wewnątrzwspólnotową, zgodnie ze znaczeniem nadanym przez ustawę o VAT, czy świadczeniem usługi na majątku ruchomym

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek, który wpłynął do tut. urzędu dnia 08 lipca 2004r., uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2004r., Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje.

Jak wynika z wniosku, Strona ma wątpliwości “czy wysyłka do krajów członkowskich UE wyrobu wyprodukowanego na bazie materiału wprowadzonego na polski obszar celny w ramach procedury uszlachetniania czynnego, a następnie, jeszcze przed realizacją usługi przerobu, materiał ten zostaje dopuszczony do obrotu, jest dostawą wewnątrzwspólnotową, zgodnie ze znaczeniem nadanym przez ustawę o VAT, czy świadczeniem usługi na majątku ruchomym?”.

Przedmiotowe materiały (tkaniny tapicerskie) zostały sprowadzone (przed i po 01 maja 2004r.) zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i spoza Unii. Dostawcą materiałów i jednocześnie odbiorcą wyprodukowanych - na bazie dostarczonych materiałów - mebli, jest firma szwajcarska. Miejscem dostawy jest zarówno kraj wewnątrzunijny, jak i spoza Unii. Firma szwajcarska jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w krajach unijnych. Wysyłki mebli realizowane są po 01.05.2004r.

Strona, powołując się na interpretację Naczelnika Urzędu Celnego w Bydgoszczy z dnia 28.06.2004r., załączoną do wniosku, sądzi że przedstawioną w zapytaniu sprzedaż należy traktować jak dostawę wewnątrzwspólnotową.

Z wniosku wynika, że Strona sprowadziła przed oraz po 01.05.2004r. materiały (tkaniny) z krajów należących do Unii Europejskiej, jak i spoza Unii. Materiały zostały sprowadzone w ramach procedury uszlachetniania czynnego, zanim jednak jakiekolwiek usługi zostały na tych materałach wykonane, procedura ta została zamknięta i towary zostały dopuszczone do obrotu na polskim obszarze celnym. Tym samym materiały uzyskały status towarów wspólnotowych. A zatem produkcja mebli na terytorium kraju z wykorzystaniem sprowadzonych materiałów nie stanowi usługi wykonywanej na majątku ruchomym, o której mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą. Wartość materiałów dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju będzie elementem składowym wartości wyprodukowanych mebli.

Zdaniem Strony, przedmiotowa dostawa mebli jest dostawą wewnątrzwspólnotową. Z wniosku natomiast wynika, że dostawa ma miejsce zarówno wewnątrz Unii - na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski, jak i poza terytorium UE. Przy okreslaniu rodzaju dostawy, istotna więc będzie analiza definicji dostaw dokonywanych poza terytorium kraju, a mianowicie eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przez eksport towarów rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności odpłatnej dostawy towarów, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:

  1. dostawcę lub w jego imieniu, lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub w jego imieniu.

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7, czyli dostawy towarów, na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, w określonych w ustawie warunkach.

Jednym z warunków, o których mowa wyżej, jest aby nabywca towarów był podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z cytowanych przepisów wynika, że jednym z kryteriów rozróżnienia w/w czynności tj. dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu towarów, jest miejsce przeznaczenia towarów.

Strona wskazała, że odbiorcą wyprodukowanych mebli jest firma szwajcarska, zarejestrowana dla potrzeb VAT w krajach unijnych (Strona nie podała ilości oraz miejsc), ale miejscem dostawy mebli są zarówno kraje należące do Wspólnoty, jak i kraje spoza Unii. Kwalifikacja danej dostawy zależeć więc będzie od tego, czy towary opuszczą obszar celny Unii Europejskiej. Reasumując, w przypadku dostawy mebli na terytorium innego kraju UE, w którym kontrahent jest zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, będziemy mieli do czynienia z dostawą wewnątrzwspólnotową. Jeżeli natomiast towar opuści obszar celny Unii Europejskiej, dostawa taka będzie stanowiła eksport towarów.

Niniejsza odpowiedź przedstawia stan prawny aktualny na dzień jej udzielenia.

Podobne interpretacje: