Drukuj

Dokumentowanie świadczonych usług montażowych na rzecz kontrahenta z Niemiec.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2010 r. (data wpływu 8 października 2010 r.), uzupełnionym w dniach 23 listopada i 2 grudnia 2010 r., (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania świadczenia usług montażowych na rzecz kontrahenta z Niemiec - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 8 października 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 23 listopada i 2 grudnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania świadczenia usług montażowych na rzecz kontrahenta z Niemiec.


W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka z siedzibą w Polsce, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, w ramach prowadzonej działalności zawarła kontrakt ze spółką B posiadającą siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, na wykonanie usług polegających na montażu w budynkach inwentarskich wyposażenia technologicznego, w skład którego wchodzą: klatki dla drobiu, wygrodzenia, grzędy, podajniki paszy, linie wodne wraz z poidłami, rury, zawory, taśmy odbioru pomiotu, taśmy odbioru jaj, itp. Ponadto montowane są wloty powietrza oraz wentylatory odpowiednio spięte w jeden system z podajnikami paszy oraz taśmami odbierającymi odchody. Ww. elementy wyposażenia technologicznego montowane w budynkach inwentarskich, nie są własnością Spółki, lecz są bezpośrednio dostarczane przez spółkę B. Nie są one montowane na stałe, gdyż istnieje możliwość ich zdemontowania i przeniesienia w inne miejsce, do innego obiektu inwentarskiego. Montaż odbywa się za granicą, w krajach należących do Unii Europejskiej, np. Wielkiej Brytanii, jak również w kraju siedziby spółki B tj. Niemiec. Spółka zlecająca wykonanie usług nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie Wielkiej Brytanii. W każdym przypadku czynności świadczone przez Spółkę wykonywane są dla siedziby kontrahenta, gdyż nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju innym niż Niemcy, w szczególności w kraju gdzie wykonywane są usługi montażu. Spółka nie jest zarejestrowana dla celów podatku od wartości dodanej w żadnym innym państwie poza Polską. Urząd statystyczny na zadane przez Spółkę pytanie, udzielił odpowiedzi w piśmie, że tego typu usługi zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U Nr 207, poz. 1293 z póź. zm.) mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 33.20.31.0 „usługi instalowania przemysłowych maszyn i narzędzi" w PKWiU 29.32.91-00.00 „usługi instalowania maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U Nr 89, poz. 844 z póź. zm.). Natomiast w oparciu o § 3 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym dla celów podatkowych nadal stosuje się PKWiU wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 września 1997 r. (Dz. U. Nr 42 , poz. 264 z póź. zm.) ww. usługi mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 29.32.91-00.00 „usługi instalowania maszyn dla rolnictwa i leśnictwa". W celu wykonania usług Spółka wysyła swoich pracowników do miejsca montażu znajdującego się w kraju zlecającego lub innego kraju położonego na terenie Unii Europejskiej.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:


 1. Czy Spółka postępuje prawidłowo wystawiając kontrahentowi spółce B faktury za sprzedaż usług montażu wyposażenia technologicznego w obiektach inwentarskich jako nie podlegające podatkowi zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług (Dz U z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm), z adnotacją na fakturze, że VAT od danej transakcji rozliczy nabywca...
 2. Czy świadcząc usługi montażu na terenie państw innych niż państwo zlecającego usługę montażu Spółka powinna przenieść obowiązek podatkowy na nabywcę usług zgodnie z art. 28b...


Zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia, czy uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług należy ustalić, czy usługa świadczona jest na rzecz podatnika, zgodnie z definicją zawartą w art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustalić miejsce opodatkowania świadczonych usług. Spółka wskazała, że zleceniodawca usługi prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust 2 ww. ustawy lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności i zidentyfikowany jest na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju prowadzenia działalności innym niż Polska posiadając numer VAT UE . Zdaniem Spółki kontrahent z Niemiec spełnia definicję podatnika i zgodnie z zasadą zawartą w art. 28b ustawy, do którego treści się odwołała, usługi podlegają opodatkowaniu w miejscu gdzie nabywca usługi posiada siedzibę tj. w Niemczech i tym samym nie podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie ww. przepisu. Zdaniem Spółki faktura sprzedaży wystawiona na rzecz spółki B powinna być bez stawki i kwoty podatku z klauzulą, iż podatek zostanie rozliczony przez odbiorcę usług. W ocenie Spółki bez znaczenia jest fakt, czy miejsce świadczenia usługi montażu znajduje się w kraju, w którym podmiot zlecający prowadzi działalności, czy w innym kraju (należącym do Unii Europejskiej lub nie, czy w kraju trzecim). Zatem usługi montażu wyposażenia technologicznego świadczone w państwie innym niż państwo, w którym znajduje się siedziba kontrahenta (Niemcy) podlegają opodatkowaniu w miejscu gdzie nabywca usługi posiada siedzibę tj. w Niemczech i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce na podstawie art. 28 b.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają:


 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Dla określenia sposobu dokumentowania świadczonej usługi montażu, niezbędne jest ustalenie miejsce świadczenia i opodatkowania przedmiotowych czynności.

Stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.


Dla celów określenia miejsca świadczenia usług, ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. Z art. 28a pkt 1 ustawy wynika, iż przez podatnika należy rozumieć:


 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.


Na mocy art. 106 ust. 1 podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W oparciu o ust. 2 powyższego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.


Zgodnie z § 5 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212 poz. 1337 ze zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:


 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.


Stosownie do § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia, przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Na podstawie ust. 2 powyższego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Zgodnie z ust. 4 tegoż paragrafu, w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi, lub odesłanie do odpowiedniego przepisu dyrektywy, na podstawie którego zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Z przestawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zarejestrowana jako podatnik VAT UE (tylko w Polsce), zawarła kontrakt ze spółką posiadającą siedzibę w Niemczech (podatnikiem podatku od wartości dodanej), na wykonanie usług polegających na montażu w budynkach inwentarskich wyposażenia technologicznego, w skład którego wchodzą: klatki dla drobiu, wygrodzenia, grzędy, podajniki paszy, linie wodne wraz z poidłami, rury, zawory, taśmy odbioru pomiotu, taśmy odbioru jaj. Ponadto montowane są wloty powietrza oraz wentylatory odpowiednio spięte w jeden system z podajnikami paszy oraz taśmami odbierającymi odchody. Ww. elementy wyposażenia nie są własnością Spółki i nie są montowane na stałe, gdyż istnieje możliwość ich zdemontowania i przeniesienia w inne miejsce, do innego obiektu inwentarskiego. Montaż odbywa się za granicą, w krajach należących do Unii Europejskiej np. Wielkiej Brytanii, jak również w kraju siedziby kontrahenta, tj. w Niemczech. W każdym przypadku czynności świadczone przez Spółkę wykonywane są dla siedziby kontrahenta, gdyż nie posiada on stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju innym niż Niemcy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro przedmiotowe usługi montażu są świadczone na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a pkt 1 ustawy, miejscem ich świadczenia i opodatkowania, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, jest terytorium Niemiec, czyli miejsce, gdzie znajduje się siedziba nabywcy, bez względu na to, czy montaż jest dokonywany na terytorium Niemiec, czy na terytorium innego państwa członkowskiego.

W związku z powyższym usługi te powinny zostać udokumentowane fakturą VAT zawierającą numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi lub przepis dyrektywy, na podstawie którego zobowiązanym do rozliczenia podatku jest jej nabywca, bez stawki i kwoty podatku oraz należności wraz z podatkiem.

Jednocześnie informuje się, że rozstrzygnięcia kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług montażowych, wykorzystywanych do świadczonych usług na rzecz kontrahenta z Niemiec dokonano w interpretacji indywidualnej o numerze ITPP2/443-1032b/10/RS.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: