Drukuj

Miejsce świadczenia usług gdy nabywcą jest kontrahent z UE.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia się, co następuje:w myśl art.27 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust.2-6 i art.28. Art.27 ust.2 pkt 3 stanowi, iż w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności oraz usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art.28. Zgodnie z art.28 ust.6 w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa czonkowskiego, na którym zgodnie z ust.5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.Świadczone przez podatnika usługi na ruchomym majątku rzeczowym oraz usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów (PKWiU 63.1) będą więc opodatkowane przez nabywcę w państwie członkowskim, które wydało nabywcy usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej.Natomiast świadczenie usług związanych z prowadzeniem interesów pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 74.8) jest opodatkowane w miejscu określonym w cytowanym powyżej art. 27 ust.1 – tj. według siedziby świadczącego usługę – jako nie wymienione w art.27 ust.2-6 i art.28 cyt. ustawy.

Podobne interpretacje: