Drukuj

Jakim regułami powinna się posługiwać firma transportowa świadcząca usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów w odniesieniu do zamieszczania na fakturach numerów NIP bądź NIP UE?

Numery identyfikacji podatkowej poprzedzone kodem PL i kodami innych państw członkowskich stosuje się w transakcjach przeprowadzanych z podatnikami podatku od wartości dodanej z krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Jest to związane ze specyfiką zasad dotyczących ustalania miejsca opodatkowania usług. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz.535) w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich (zwanego dalej wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów), miejscem świadczenia usługi jest miejsce gdzie transport się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3. Przepis ust. 3 ww. artykułu stanowi zatem wyjątek od zasady ogólnej przyjętej w art. 28 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu - w przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

We wniosku przedstawiono następujące przypadki stanów faktycznych:• jeśli transport odbywa się z kraju UE do kraju trzeciego tzn. do kraju spoza UE – przypadek usług transportu międzynarodowego, określony w art.83 ust.3 pkt 1d ustawy – stawka podatku 0% stosowana na podstawie art.83 ust.1 pkt 23 ustawy - numery NIP bez kodów państw członkowskich;• jeśli transport odbywa się z Polski do kraju spoza UE - przypadek usług transportu międzynarodowego, określony w art.83 ust.3 pkt 1a ustawy – stawka podatku 0% stosowana na podstawie art.83 ust.1 pkt 23 ustawy - numery NIP bez kodów państw członkowskich;• jeśli transport odbywa się z Polski do kraju UE a nabywcą usługi jest polski podatnik – przypadek wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, określony w art.28 ust.1 ustawy – osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest podatnik świadczący usługę transportu, którą należy wykazać na fakturze i opodatkować ze stawką krajową 22 % (również odcinek zagraniczny) – numer NIP bez kodu PL;• jeśli transport odbywa się z kraju UE do Polski a nabywcą usługi jest polski podatnik – przypadek wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów i na podstawie art. 28 ust.3 ustawy osobą zobowiązaną do zapłaty podatku będzie podatnik nabywający usługę transportu, pod warunkiem wykazania na fakturze numeru NIP z kodem PL z dodatkową adnotacją, iż osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest usługobiorca. W opisanym powyżej stanie faktycznym przypadku, gdy na fakturze nie będzie kodu PL – usługę transportu należy opodatkować zgodnie z art.28 ust.1 ustawy i osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest podatnik świadczący usługę transportu i w tym celu będzie musiał się zarejestrować na terytorium kraju rozpoczęcia transportu i opodatkować wg stawki właściwej w tym kraju.

Podobne interpretacje: