Drukuj

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na terenie kraju jak i poza nim. Wnioskodawca niejednokrotnie zleca wykonanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu podwykonawcy polskiemu. Po wykonaniu ww. usługi podwykonawca wystawia na rzecz Podatnika fakturę VAT, przy czym ww. faktura nie zwiera kodu PL przy numerze NIP nabywcy usługi.Pytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykonanie usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, bez kodu PL przy numerze NIP nabywcy usługi.Zdaniem Wnioskodawcy brak ww. kodu PL przy numerze NIP nabywcy usługi nie ogranicza możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wykonanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej stwierdza, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe - z uwagi na, to iż :Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w treści art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) W przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3.

Wyjątkiem od ww. reguły jest art. 28 ust 3 cyt. pow. ustawy, tj. - w przypadku gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.Zgodnie z cyt. pow. artykułem - w przypadku usługi transportu rozpoczynającej się w Polsce - za miejsce wykonania usługi można przyjąć terytorium Polski bez względu na to czy nabywca podał numer NIP z kodem PL, czy też nie.

Reasumując - brak kodu PL na fakturze VAT stwierdzającej wykonanie przez podwykonawcę wewnątrzwspólnotowej usługi transportowej z terytorium Polski na terytorium innego kraju Unii Europejskiej nie ogranicza możliwości odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionego dokumentu. Oczywiście w tym zakresie należy odnieść się także do treści art. 86 ust. 1 cyt. pow. ustawy, tj. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Podkreślić należy, iż art. 97 ust. 10 i 11 cyt. pow. ustawy wskazują na konieczność posługiwania się numerem NIP unijnym przy nabywaniu tego typu usług, tj. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. ( art. 97 ust. 10 cyt. pow. ustawy)

Podatnicy, o których mowa w ust. 3, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy uzyskali potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL. (art. 97 ust. 11 cyt. pow. ustawy).Istotny jest fakt wykonania takiej usługi i opodatkowanie tej czynności przez wykonującego zlecenie zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w treści art. 28 ust. 1 cyt. pow. ustawy, zgodnie z którą miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3.Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: