Drukuj

1. Podatnik otrzymuje od dostawcy z Unii Europejskiej skóry owcze w celu wykonania usługi szycia odzieży. W umowie jest ustalone, że rozliczenie (fakturowanie) następuje oddzielnie za wykonaną usługę szycia a oddzielnie za wykorzystane do szycia dodatki krawieckie takie jak: nici, zamki, guziki, klamerki itp. Podatnik dokonuje odliczeń podatku VAT od zakupionych w kraju dodatków krawieckich. Na wystawionych odrębnie fakturach za szycie i dodatki krawieckie umieszczane są numery identyfikacyjne VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnika i odbiorcy uszytych wyrobów. Faktury wystawiane są bez stawki i kwoty VAT. Czy podatnik postępuje prawidłowo? 2. Podatnik wykonuje usługę szycia wyrobów ze skór z materiałów powierzonych i własnych dla kontrahenta zagranicznego spoza Unii Europejskiej Zgodnie z umową rozliczenie finansowe dokonywane jest w dwóch częściach. Jedna faktura ze stawką 0% wystawiana jest na usługę szycia zaś druga również ze stawką 0% na dodatki krawieckie takie jak: zamki, klamerki, nici itd., które kupowane są w kraju. Od dodatków tych odliczany jest VAT. Czy podatnik postępuje prawidłowo?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko podatnika w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie usług szycia, zawarte we wniosku z dnia 20.04.2005 r., który wpłynął 22.04.2004 r.

- nie jest prawidłowe w części dotyczącej sposobu wystawiania faktur VAT,

- jest prawidłowe w pozostałej części.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 22.04.2005 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek podatnika - spółki z o.o. z dnia 20.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

1. Podatnik otrzymuje od dostawcy z Unii Europejskiej skóry owcze w celu wykonania usługi szycia odzieży. W umowie jest ustalone, że rozliczenie (fakturowanie) następuje oddzielnie za wykonaną usługę szycia a oddzielnie za wykorzystane do szycia dodatki krawieckie takie jak: nici, zamki, guziki, klamerki itp. Podatnik dokonuje odliczeń podatku VAT od zakupionych w kraju dodatków krawieckich. Na wystawionych odrębnie fakturach za szycie i dodatki krawieckie umieszczane są numery identyfikacyjne VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnika i odbiorcy uszytych wyrobów. Faktury wystawiane są bez stawki i kwoty VAT.

Czy podatnik postępuje prawidłowo?

Zdaniem podatnika możliwe jest wystawianie faktur odrębnie na usługę szycia i na dodatki krawieckie bez VAT po zamieszczeniu na fakturze numerów identyfikacyjnych VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych spółki i odbiorcy z kraju Unii Europejskiej oraz po dokonaniu wysyłki partii powstałej odzieży skórzanej w ciągu 30 dni od daty wykonania usługi.

2. Podatnik wykonuje usługę szycia wyrobów ze skór z materiałów powierzonych i własnych dla kontrahenta zagranicznego spoza Unii Europejskiej Zgodnie z umową rozliczenie finansowe dokonywane jest w dwóch częściach. Jedna faktura ze stawką 0% wystawiana jest na usługę szycia zaś druga również ze stawką 0% na dodatki krawieckie takie jak: zamki, klamerki, nici itd., które kupowane są w kraju. Od dodatków tych odliczany jest VAT.

Czy podatnik postępuje prawidłowo?

Zdaniem podatnika takie postępowanie jest prawidłowe, gdyż odprawa celna uszytej odzieży dokonywana jest całościowo i wszyte dodatki krawieckie stanowią integralną częścią odprawianych wyrobów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego informuje, że:

1.

W myśl art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Zgodnie z art. 28 ust. 7 cyt. ustawy w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 8 ww. ustawy w przypadku, gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju.

Na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ww. ustawy podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy wynika natomiast, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach podziela stanowiska podatnika i stwierdza, że świadczona przez niego usługa szycia w Polsce nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, ponieważ nabywca podał swój numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska, i towar po wykonaniu usługi został, nie później niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywieziony poza terytorium kraju - art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d, art. 28 ust. 7 i 8 ustawy. Skoro z umowy wynika, że konieczny jest zakup przez podatnika niezbędnych do wykonania usługi szycia dodatków krawieckich takich jak nici, zamki, guziki, klamerki itp. to ma on na ogólnych zasadach prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny Naczelnik tut. Urzędu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy stwierdza, że w sprawie mamy do czynienia wyłącznie ze świadczeniem usługi, a nie z dostawą towarów - dodatków krawieckich, które wykorzystywane są podczas usługi szycia i stanowią element składowy gotowego wyrobu. Jeśli umowa przewiduje odrębne fakturowanie przez podatnika dodatków krawieckich na rzecz zleceniodawcy to z wystawionej faktury winno wynikać, że są one elementem świadczonej usługi i w tym zakresie stanowisko Naczelnika tut. Urzędu jest w części niezgodne ze stanowiskiem podatnika.

Naczelnik tut. Urzędu nadmienia również, że w przypadku świadczenia ww. usług (o których mowa w art. 28 ust. 7 ww. ustawy) faktura dokumentująca ich wykonanie od 1 czerwca 2005 r. powinna zawierać, oprócz numeru, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, dodatkowo informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi - § 27 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, poz. 797).

2.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów (usługi te i warunki zastosowania stawki 0% wymieniono w ust. 7 - 11).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy wynika natomiast, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach podziela stanowiska podatnika i stwierdza, że świadczona przez niego usługa szycia w Polsce podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 24 ustawy, ale tylko w sytuacji gdy brak jest przeciwwskazań do zastosowania tej stawki w związku z ust. 7 -11. Naczelnik tut. Urzędu nie może się wypowiedzieć w tym zakresie z uwagi na brak stosownych informacji we wniosku.

Podatnik będzie miał na ogólnych zasadach prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu niezbędnych do wykonania usługi szycia dodatków krawieckich takich jak zamki, klamerki, nici itp., ponieważ towary te są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych - art. 86 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny Naczelnik tut. Urzędu na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy stwierdza, że w sprawie mamy do czynienia wyłącznie ze świadczeniem usługi, a nie z dostawą towarów - dodatków krawieckich, które wykorzystywane są podczas usługi szycia i stanowią element składowy gotowego wyrobu. Cała usługa będzie podlegała opodatkowaniu przy zastosowaniu jednej stawki VAT. Jeśli umowa przewiduje odrębne fakturowanie przez podatnika dodatków krawieckich na rzecz zleceniodawcy to z wystawionej faktury winno wynikać, że są one elementem świadczonej usługi i w tym zakresie stanowisko Naczelnika tut. Urzędu jest w części niezgodne ze stanowiskiem podatnika.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia. Nie jest ona wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. Część wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych podlega rozpatrzeniu w formie odrębnego postanowienia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Do ewentualnego zażalenia należy załączyć znaczki skarbowe: za 5,00 zł od zażalenia oraz po 0,50 zł od każdego załącznika.

Podobne interpretacje: