Drukuj

Czy zakup zezwoleń na przejazdy poza granicami kraju jest importem usług? W ocenie Spółki zezwolenia nie podlegają ustawie o podatku VAT i firma niemiecka niepotrzebnie nakazuje naliczać podatek VAT ponieważ nie jest to ani import usług, ani wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru a prowizja za załatwienie zezwoleń, jeśli w ogóle istnieje nie jest znana (faktura jej nie identyfikuje, a kontrahent nie chce ujawnić zasłaniając się tajemnicą handlową).

Stan faktyczny:

Spółka zajmuje się transportem międzynarodowym i przewozi m.in. ładunki o rozmiarach ponadnormatywnych, na które potrzebne są specjalne zezwolenia wydawane na terenie Polski przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, natomiast za granicą Polski zezwolenia takie załatwia dla Spółki niemiecka firma. Firma ta obciąża Wnioskodawcę rachunkiem bez naliczonego podatku od wartości dodanej za zezwolenia na przejazdy samochodów z nienormatywnym ładunkiem na terenie Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej. Na rachunku zamieszczono adnotację, że Spółka (Wnioskodawca) nalicza w kraju podatek VAT za otrzymane zezwolenia oraz pilotaż transportu. Świadczący ww. usługę (firma niemiecka) i jej nabywca (firma polska) podali numery identyfikacyjne dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W art. 27 ust. 1 ww. ustawy wskazano, iż z przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W myśl art. 27 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b) ustawy w przypadku świadczenia:

  • usług transportowych – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28,
  • usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

W art. 28 ust. 1 ustawodawca określił, iż w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich – miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna .

Jednakże jeżeli nabywca usługi, o której mowa, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer (art. 28 ust. 3 ustawy).

Na podstawie ust. 4 art. 28 ustawy o podatku od towarów i usług powyższa reguła ma również odpowiednie zastosowanie do usług pomocniczych do usług transportowych, jeżeli usługi te są bezpośrednio związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż firma niemiecka wykonała usługę pomocniczą do usług transportowych polegającą na umożliwieniu przejazdu samochodów z nienormatywnym ładunkiem (uzyskanie zezwoleń na przejazd oraz pilotaż transportu) na terenie Niemiec oraz innych krajów Unii Europejskiej. Obaj kontrahenci byli zidentyfikowani na potrzeby przedmiotowej usługi będącej usługą pomocniczą do usług transportowych bezpośrednio związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów. Usługodawca obciążył polskiego Usługobiorcę bez naliczenia podatku od wartości dodanej nie wyszczególniając poszczególnych elementów kalkulacyjnych świadczonej usługi.

Zatem jak wynika z przedstawionego powyżej stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca- jako nabywca przedmiotowych usług jest zobowiązany do naliczenia i zapłaty podatku VAT w Polsce od całej należności za usługę według stawki 22%. Kwota tego podatku stanie się jednocześnie podatkiem naliczonym do odliczenia, w terminie określonym w art. 86 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 ustawy o VAT.

Ponadto należy dodać, że w analizowanym przypadku usługi świadczone przez firmę z Niemiec w zakresie uzyskania zezwoleń na przejazd ładunków ponadgabarytowych przez kraje Unii Europejskiej oraz pilotaż transportu stanowić będą import usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jak stanowi ww. przepis, importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Podobne interpretacje: