Drukuj

fakturę za wykonaną usługę na terenie Polski, gdy zleceniodawca jest kontrahentem szwedzkim a dla celów tej transakcji podał swój szwedzki numer nip, natomiast świadczący usługę jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce, zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie wykazując stawki i kwoty podatku należnego oraz zamieszczając adnotację, iż podatek rozlicza nabywca?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2008r. (data wpływu 22 grudnia 2008r.) uzupełniony pismem z dnia 19 stycznia 2009r. (data wpływu 21 stycznia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2008r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług,

w przedstawionym poniżej opisie stanu faktycznego.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług transportu międzynarodowego. W miesiącu grudniu 2008r. Strona otrzymała od kontrahenta zagranicznego zlecenie wykonania usługi transportowej na terytorium Polski. Załadunek miał miejsce 16.12.2008r. w Wągrowcu a rozładunek 17.12.2008r. w Białej Podlaskiej. Usługodawca podał numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego gdzie rozpoczyna się transport. W takim przypadku zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało usługobiorcy ten numer.

Przyjmując założenie, że świadczącym usługę jest polski podatnik VAT a nabywcą usługi szwedzki podatnik VAT, który podał dla tej czynności numer podatkowy, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT od tej usługi będzie usługodawca – podatnik szwedzki, który zastosuje dla opodatkowania całej wartości usługi stawkę podatku obowiązującą w Szwecji. Nasza Spółka, która świadczyła usługę, wystawiła fakturę i nie wykazała stawki i kwoty podatku oraz zamieściła adnotację, iż podatek rozlicza nabywca. Podatnie przez usługodawcę numeru identyfikacji skutkuje według nas zmianą miejsca świadczenia usług.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym tutejszy organ, pismem Nr IPPP2/443-1867/08-2/KK z dnia 07 stycznia 2008r. wezwał Stronę do wyjaśnienia stanu faktycznego poprzez sprecyzowanie czy świadczona usługa transportu towarów na terytorium kraju jest częścią wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów lub częścią transportu międzynarodowego.

Z uzupełnienia do wniosku, złożonego przez Stronę wynika, iż wykonana przez Spółkę usługa transportu towarów jest transportem krajowym.

W związku z powyższym strona zadała następujące pytanie:

Czy Spółka dobrze wystawiła fakturę za wykonaną usługę na terenie Polski, gdy zleceniodawca jest kontrahentem szwedzkim a dla celów tej transakcji podał swój szwedzki numer nip, natomiast świadczący usługę jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce, zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie wykazując stawki i kwoty podatku należnego oraz zamieszczając adnotację, iż podatek rozlicza nabywca...

Zdaniem wnioskodawcy, Spółka prawidłowo zastosowała się do art. 28 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiając fakturę bez stawki podatku i kwoty podatku oraz zamieszczając adnotację, iż podatek rozlicza nabywca. Podanie przez usługobiorcę numeru identyfikacji UE pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku VAT w Szwecji skutkuje zmianą miejsca świadczenia. Kontrahent szwedzki zakup usługi potraktuje jako import usług i opodatkuje całą wartość usługi transportowej stawką podatku obowiązującą w Szwecji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego stwierdza się co następuje:

W myśl przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów,
  3. import towarów,
  4. wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, obejmuje każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca świadczy usługę transportu towarów na terytorium kraju, na rzecz zleceniodawcy ze Szwecji, który podał dla tej czynności numer pod którym jest zidentyfikowany dla celów transakcji wewnątrzwpólnotowych. Zdaniem wnioskodawcy wykonana usługa jest usługą transportu krajowego.

Zdaniem wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym będzie miał zastosowanie przepis art. 28 ust. 3 ustawy i podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, należy odnieść się do przepisu art. 28 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, zwanego dalej „wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów”, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie transport się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3. Wewnątrzwspólnotwą usługą transportu towarów, o której mowa powyżej, jest również usługa transportu, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium jednego państwa członkowskiego, jeżeli jest bezpośrednio związana w wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów.

Przepis ust. 3 art. 28 stanowi, iż w przypadku, gdy nabywca usługi, o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Reasumując, z powyższego wynika, iż przeniesienie miejsca świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy numer ma miejsce tylko i wyłącznie, w świetle art. 28 ustawy, w przypadku gdy mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów lub gdy usługa transportowa jest związana z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż wykonana przez wnioskodawcę usługa transportu towarów jest transportem krajowym – nie stanowi wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów ani nie jest też związana z taką usługą.

Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zdaniem tutejszego organu do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego będzie miał zastosowanie przepis art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym w przypadku świadczenia usług transportowych – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28.

Podsumowując, z uwagi na fakt, iż świadczona usługa transportu towarów nie stanowiła wewnątrzwspólnotowwej usługi transportu towarów ani nie była związana z taką usługą (co potwierdza wnioskodawca w opisie stanu faktycznego) – nie będzie miał zastosowania przepis art. 28 ustawy, a zatem wnioskodawca błędnie wystawił fakturę za wykonaną usługę gdyż miejscem jej świadczenia jest terytorium kraju.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Podobne interpretacje: