Drukuj

Stan faktyczny: Spółka na zlecenie kontrahenta z Włoch wykonuje usługi uszlachetniania. Firma włoska jest podatnikiem podatku VAT na terytorium Włoch, ma numer unijny i podała ten numer usługodawcy dla potrzeb dokonywanych transakcji. Firma włoska wysyła materiały i dodatki krawieckie. Spółka po wykonaniu wykrojów z powierzonego materiału, wysyła wykroje wraz z dodatkami w procedurze uszlachetniana biernego na Ukrainę, gdzie firma ukraińska szyje żądany model i za wykonaną usługę wystawia fakturę. Po przywozie do Polski uszytych sztuk odzieży dokonywana jest ostateczna kontrola produkcji i jeśli towar spełnia normy wysyłany jest do firmy włoskiej. Za usługę wystawiana jest faktura bez podatku VAT. Pytanie: Czy faktury wystawione dla kontrahenta włoskiego za usługęuszlachetniania powinny zawierać podatek VAT?

P O S T A N O W I E NI E

Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 14.02.2005 r. uzupełnionego w dniu 09.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) oraz art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie braku obowiązku wykazywania podatku VAT na fakturach dokumentujących usługi uszlachetniania odzieży świadczonych na zlecenie kontrahenta z Włoch, który na potrzeby tych transakcji podał swój "numer unijny VAT rozpoczynający się od liter IT" - stwierdzam, że stanowisko Wnioskującego jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14.02.2005 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka na zlecenie kontrahenta z Włoch wykonuje usługi uszlachetniania. Firma włoska jest podatnikiem podatku VAT na terytorium Włoch, ma numer unijny i podała ten numer usługodawcy dla potrzeb dokonywanych transakcji.
Firma włoska wysyła materiały i dodatki krawieckie. Spółka po wykonaniu wykrojów z powierzonego materiału, wysyła wykroje wraz z dodatkami w procedurze uszlachetniana biernego na Ukrainę, gdzie firma ukraińska szyje żądany model i za wykonaną usługę wystawia fakturę. Po przywozie do Polski uszytych sztuk odzieży dokonywana jest ostateczna kontrola produkcji i jeśli towar spełnia normy wysyłany jest do firmy włoskiej. Za usługę wystawiana jest faktura bez podatku VAT.

Wnioskujący pyta, czy faktury wystawione dla kontrahenta włoskiego za usługę uszlachetniania powinny zawierać podatek VAT?

W ocenie Wnioskującego w przedmiotowej sprawie faktura nie powinna zawierać kwoty podatku VAT. Opodatkowanie tych usług regulują przepisy art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) oraz art. 28 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedstawionym w w/w piśmie stanie faktycznym organ podziela stanowisko Podatnika.

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym- miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja określona w art. 28 ust. 7 cyt. ustawy. W przypadku usług wykonywanych na ruchomym majątku rzeczowym, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Przy czym zgodnie z brzmieniem ust. 8 cyt. art. 28 w przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju.

Z powyższego wynika, że podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku w opisanym stanie faktycznym, będzie podatnik na rzecz którego jest wykonywana usługa (usługodawca).

Spółka winna natomiast za wykonane usługi wystawić faktury bez podatku VAT oraz umieścić na nich informację, że usługa uszlachetniania podlega opodatkowaniu przez nabywcę (po spełnieniu warunku dotyczącego terminu wywozu towarów z terytorium kraju). Spółka w deklaracjach VAT-7 nie wykazuje obrotu z tytułu wykonywanych usług, o których mowa wyżej.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Informacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14 b §1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany albo uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. (art. 222 oraz 239 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: