Drukuj

Spółka zamierza ubezpieczyć transport towarów oraz należności większych hurtowni w towarzystwie ubezpieczeniowym duńskim, mającym siedzibę w Danii. Ponadto w banku duńskim Spółka otrzyma gwarancję tego banku na kredyt kupiecki jaki chce zaciągnąć u swojego dostawcy w Danii. Za ww. usługi spółka otrzyma faktury. Jakie są zasady opodatkowania ww. usług?

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka zamierza ubezpieczyć transport towarów oraz należności większych hurtowni w towarzystwie ubezpieczeniowym duńskim, mającym siedzibę w Danii. Ponadto w banku duńskim Spółka otrzyma gwarancję tego banku na kredyt kupiecki jaki chce zaciągnąć u swojego dostawcy w Danii. Za ww. usługi Spółka otrzyma faktury. Towarzystwo ubezpieczeniowe i bank nie rozliczą podatku VAT w Polsce.

Pytanie Podatnika: Czy ww. czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też jest to import usług. Wnioskodawca zaprezentował własne stanowisko w sprawie: Podatnik uważa, iż jest to import usług - zgodnie z art. 27 ust. 3, 4 ustawy o VAT.

Spełniając wymogi formalne wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Wnioskodawca oświadczył, że w stosunku do niego nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa w zakresie zaprezentowanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe, wskazując co następuje:

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Należy jednak zaznaczyć, że wyżej cytowanego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT nie stosuje się w przypadku usług i towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy na terytorium kraju, z wyłączeniem usług określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy, w przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę brzmienie wyżej cytowanych przepisów należy zauważyć, że Spółka jest podatnikiem z tytułu nabycia przedmiotowych usług - stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Dla ustalenia zasad opodatkowania opisanych wyżej czynności kluczowym jest określenie miejsca świadczenia przedmiotowej usługi. Zgodnie z ogólną zasadą określenia miejsca świadczenia zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Z przepisu art. 27 ust. 4 pkt 4, stanowiącego wyjątek od powyższej zasady, wynika, iż przepis ust. 3 stosuje się do usług bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki. Natomiast przepis ust. 3 stanowi, iż w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:
1.osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub
2.podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę
-miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Z powyższego wynika, iż ww. usługi realizowane przez podatnika z terytorium Wspólnoty, lecz spoza Polski, na rzecz podatnika z Polski, podlega z tytułu importu usług opodatkowaniu zawsze w Polsce, jako kraju, w którym nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Obowiązek samoobliczenia podatku z tytułu importu usług i jego rozliczenia, ciąży na usługobiorcy, czyli firmie polskiej.

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji. Stosownie do przepisów art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze, za pośrednictwem tut. Organu podatkowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: