Drukuj

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2007 r. (data wpływu 8 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 29 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 8 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na rozładunku i przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Spółka świadczy na terenie polskiego portu morskiego usługi polegające na rozładunku, przeładunku towarów, które sprowadzone zostały na terytorium kraju z terytorium innych państw w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów. Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz podmiotów będących właścicielem towaru, mających siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowanych dla celów podatku w Polsce.


Dowodem potwierdzającym wykonanie usług są dokumenty takie jak zlecenia, manifesty towarowe przywozowe, wystawiane faktury, protokoły wykonania usług, w których zawarte są m.in. dane:


  • nazwa statku, przynależność państwowa i data przybycia do portu,
  • port załadunku,
  • port przeznaczenia,
  • rodzaj i masa towaru oraz wskazanie, iż jest to towar wspólnotowy.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na rozładunku/przeładunku w polskim porcie morskim towarów sprowadzonych do Polski w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów...


Zdaniem wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 9, 14, 17 ustawy o podatku od towarów i usług. Według tych przepisów stawka 0% ma zastosowanie do usług:


  • świadczonych na obszarze polskich portów morskich związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu (pkt 9),
  • związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi (pkt 14),
  • pozostałych służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego i ich ładunkom (pkt 17).


Ponadto wnioskodawca opiera swoją opinię na treści § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, według którego obniżoną stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu.

Na podstawie wymienionych przepisów Spółka stoi na stanowisku, iż świadczone przez nią usługi dotyczące towarów sprowadzonych uprzednio do kraju w ramach WUTT są opodatkowane stawką 0%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami). Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według generalnej zasady zawartej w art. 27 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku, takiej siedziby lub stałego miejsca działalności – miejsce stałego zamieszkania.

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 pkt 3b w przypadku świadczenia usług pomocniczych do usług transportowych takie jak załadunek, rozładunek, przeładunek i podobne czynności miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28, przy czym zastrzeżenie to nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca jednoznacznie określił, że w przypadku usług dotyczących towarów sprowadzonych do kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, kontrahenci wnioskodawcy posiadają siedzibę na terytorium Polski i w Polsce są zarejestrowanymi podatnikami VAT. Wynika z tego, że nabywcami usług świadczonych przez wnioskodawcę są wyłącznie podmioty krajowe. Zatem Spółka świadcząc usługi w kraju na rzecz podmiotów krajowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z wymienionymi przepisami.

Stawka podatku na podstawie art. 41 ust. 1 powołanej ustawy wynosi 22%.

W przypadku usług związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów ustawodawca przewidział stawkę preferencyjną. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegających na obsłudze lądowych i morskich środków transportu stosuje się obniżoną stawkę podatku w wysokości 0%. Rozładunek oraz przeładunek towarów ze statków należy do czynności koniecznej dla realizacji celów, dla których funkcjonują statki transportowe, a zatem usługi te należy uznać za obsługę statków.

Reasumując, usługi świadczone w portach morskich związane z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów polegające na obsłudze lądowych i morskich środków transportu, podlegają opodatkowaniu według stawki 0%.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: