Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować Spółka wystawiając faktury sprzedażowe w przypadku świadczenia usług agencji pośrednictwa pracy na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność lub osób prawnych mających siedzibę na terenie Wspólnoty?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 13.12.2005 r. wpłynął wniosek spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 01.02.2006 r.

Przedstawiono następujący stan faktyczny:
Spółka z o.o. ........ prowadzi działalność pośrednictwa pracy oraz otrzymała wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pracy tymczasowej, m.in. za granicą. Spółka planuje nawiązanie współpracy ze spółką angielską (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), dla której będą wystawiane faktury VAT za pozyskanie pracowników do pracy poza granicami kraju.
Spółka będzie świadczyć usługi pośrednictwa pracy.

Postawiono pytanie:

jaką stawkę podatku VAT powinna zastosować Spółka wystawiając faktury sprzedażowe w przypadku świadczenia usług agencji pośrednictwa pracy na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność lub osób prawnych mających siedzibę na terenie Wspólnoty?

i zajęto następujące stanowisko:
zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności. Ponadto zgodnie z art. 27 ust. 3 w przypadku gdy usługi agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby są świadczone na rzecz:
a) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
b) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Jeśli miejscem świadczenia będzie kraj w Unii to będzie dokonywany tzw. eksport usług, który w Polsce nie podlega VAT, a opodatkowany będzie w miejscu nabycia. Jeżeli nabywcą jest podatnik VAT w innym, spółka wystawi fakturę ze stawką VAT "nie podlega", z zastrzeżeniem że podatek rozliczany jest przez nabywcę (według stawki miejscowej). Jeśli jednak nabywcą nie są podatnicy VAT (np. osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej), to świadczący usługę będzie musiał zarejestrować się dla celów podatku VAT w miejscu świadczenia usługi i samodzielnie naliczać podatek VAT.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego w Lublinie na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, następująco:

W przypadku świadczenia usług na rzecz podmiotów z innych państw Wspólnoty istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia usługi zależeć będzie, czy świadczenie usług będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju, czy w innym państwie członkowskim.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2- 6 i art. 28.

Ust. 3 przytaczanego artykułu przewiduje, że w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 są świadczone na rzecz:
a) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub
b) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Powyższy przepis ma zastosowanie w przypadku usług wymienionych w art. 27 ust.4 ustawy o VAT, w którym w punkcie 11 wyszczególniono agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10 (pkt 5 dotyczy usługi dostarczania personelu).

W przypadku świadczenia omawianych usług na rzecz kontrahenta ze Wspólnoty, opodatkowanie w miejscu siedziby, prowadzenia działalności lub zamieszkania usługobiorcy następuje jedynie wówczas, gdy nabywca posiada status podatnika z kraju innego niż usługodawca.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że sp. z o.o. jest wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pracy tymczasowej i zamierza świadczyć usługi agencji pośrednictwa pracy o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 11 na terenie Wspólnoty, na rzecz kontrahenta mającego status podatnika w tej sytuacji miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie nabywca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku tych miejsc, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W takim przypadku usługi nie będą podlegały opodatkowaniu w kraju, ale ten fakt nie zwalnia usługodawcy (zidentyfikowanego jako podatnik podatku od towarów i usług w Polsce) od obowiązku wystawienia faktury VAT, o czym stanowi przepis art. 106 ust. 1 i 2 omawianej ustawy o VAT.

Stosownie do § 27 ust. 1- 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798 sprost. 10.06.2005 r. Dz.U. nr 102, poz. 860) faktury te wystawiane są na zasadach określonych w § 8, § 11-23 i § 26 rozporządzenia, z tym, że - nie zawierają one danych określonych w § 9 w zakresie stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, natomiast powinny zawierać numer pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usług.

Natomiast w sytuacji gdy przedmiotowe usługi będą świadczone na rzecz podmiotu posiadającego siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty, jednakże nie mającego statusu podatnika podatku od wartości dodanej, to miejscem świadczenia tychże usług będzie zgodnie z powołanym art. 27 ust. 1 ustawy o VAT terytorium kraju . W konsekwencji świadczone przez podatnika usługi będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

W związku z powyższym spółka będzie obowiązana z tytułu świadczenia tych usług naliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT w wysokości 22 %.

Fakturę VAT wystawia się w tym przypadku na zasadach ogólnych określonych w art. 106 ustawy oraz w przepisach wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r.

Pouczenie

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: