Drukuj

Czy wykonywane usługi objęte do dnia 30 kwietnia 2004 roku procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń a od 1 maja 2004 roku traktowane jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym są zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, objęte podatkiem VAT i według jakiej stawki; czy usługi szycia, prania świadczonego przez podwykonawców nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy istnieje możliwość dokonywania rozliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących zakupów związanych z prowadzoną działalnością, pomimo że świadczone usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Przedsiębiorstwo jest dostawcą materialnych usług produkcyjnych, polegających na szyciu odzieży wierzchniej (EKD 1822) zgodnie ze zleceniami otrzymywanymi od kontrahentów ze Wspólnoty. Wykorzystuje do ich realizacji powierzone materiały w postaci tkanin i dodatków krawieckich. Dostawy materiałów odbywają się na rachunek i ryzyko dostawcy i dokumentowane są przy użyciu faktur pro-forma, specyfikacji towarowych oraz dokumentów spedycyjnych – CMR. Czasowy pobyt materiałów w przedsiębiorstwie uwarunkowany jest terminem dostawy wyrobów do zlecającego szycie kontrahenta zagranicznego, określonym w dokumentacji produkcyjnej. Szycie oraz dodatkowe czynności procesu produkcyjnego, jak choćby ich pranie odbywa się w zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa lub współpracujących z nim kooperantów. Końcowa faza realizacji usługi szycia polega na wykonaniu szeregu czynności wykończeniowych, jak chociażby prasowanie, etykietowanie, pakowanie oraz załadunek, wykonywanych w siedzibie przedsiębiorstwa. Przygotowane w ten sposób produkty gotowe w postaci spodni, spódnic czy innego rodzaju odzieży wierzchniej, są na koszt i ryzyko zlecającego kontrahenta zagranicznego transportowane do jego siedziby, przy wykorzystaniu transportu wyspecjalizowanych firm spedycyjnych lub transportu własnego.

W myśl przepisu art.27 ust.2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym (m.in. przerób uszlachetniający) miejscem świadczenia usług – co do zasady – jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone. Odstępstwa od tej reguły zostały zawarte w art.28 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie art.28 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku usług, o których mowa powyżej, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. W przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, który jest obowiązany do ustanowienia przedstawiciela podatkowego, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju. Przedsiębiorca polski wówczas wykona czynność niepodlegającą opodatkowaniu, nie będzie więc miał obowiązku zapłaty podatku VAT – ciężar ten zostanie przeniesiony na nabywcę. W prowadzonej ewidencji sprzedaży oraz składanej w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej polski podatnik (usługodawca) nie wykaże obrotu z tytułu wykonania takiej usługi. Faktura dokumentująca wykonanie usług nie będzie zawierała kwoty podatku należnego, zobowiązanym do naliczenia i zapłaty podatku na zasadach obowiązujących w jego kraju będzie usługobiorca.

W myśl przepisu art.27 ust.2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym (m.in. przerób uszlachetniający) miejscem świadczenia usług – co do zasady – jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone. W myśl art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art.41 ust.1 ustawy o podatku VAT, odpłatne świadczenie usług szycia na terytorium kraju, podlega opodatkowaniu według 22% stawki podatku. Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego.

Odrębną kwestią w tym przypadku jest też problem odliczenia podatku naliczonego, związanego z wykonaną usługą. Generalna zasada dotycząca odliczeń, zawarta w art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, zezwala podatnikowi na obniżenie podatku należnego o podatek naliczony w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art.86 ust.8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Zgodnie z treścią art. 87 ust.4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, kwota różnicy podatku podlegająca zwrotowi w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia ulega podwyższeniu, jeżeli podwyższenie tej kwoty jest uzasadnione kwotą podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1.

Podobne interpretacje: