Drukuj

dot. opodatkowania sprzedaży okien, drzwi, bramy i ogrodzenia wraz z montażem na terenie Niemiec

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 7.06.2006r. i z dnia 3.07.2006r. Pani X w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego zastosowania stawek podatku VAT, obowiązku podatkowego przy sprzedaży materiałów budowlanych i niebudowlanych i usług związanych z ich montażem oraz obowiązku zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim stanowisko Wnioskodawcy zawarte w przedmiotowym wniosku w części dotyczącej sprzedaży okien, drzwi, bramy i ogrodzenia wraz z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego na terenie Niemiec, na rzecz klienta indywidualnego nie prowadzącego działalności gospodarczej, dla podmiotu nie zarejestrowanego na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego oraz dla podmiotu zidentyfikowanego dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego, tj. stanu faktycznego opisanego jako sytuacja nr 3, sytuacja nr 4 i sytuacja nr 5, uznaje za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2006r. do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Pani X (uzupełniony pismem z dnia 7.06.2006r. i 3.07.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie zastosowania stawek podatku VAT, obowiązku podatkowego przy sprzedaży materiałów i usług, obowiązku zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży.

Ponieważ zapytanie dotyczyło bardzo różnych stanów faktycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim wydał odrębne postanowienia udzielając pisemnej interpretacji w zakresie wskazanym przez Wnioskodawcę.

Pani X w złożonym wniosku poinformowała, iż z dniem 1 października 2005r. rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na zakupie i odsprzedaży materiałów budowlanych tj. okien, drzwi, ogrodzeń, bram oraz montażu tych materiałów u klientów indywidualnych oraz firm na terenie kraju i za granicą. Od tego też dnia jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Z treści wniosku wynika, iż ze względu na sezonowość sprzedaży do dnia złożenia wniosku nie dokonała jeszcze żadnej sprzedaży towarów i usług.

Wnioskodawca podał między innymi przykłady hipotetyczne opisane jako:

Sytuacja nr 3:
Sprzedaż bramy i ogrodzenia wraz z montażem na terenie Niemiec dla klienta indywidualnego w obiektach budownictwa mieszkaniowego.
Wartość netto materiałów 600,00 zł + 132,00 zł podatek VAT(22%) = kwota brutto 732,00 zł.
Wartość netto usług montażu 150,00 zł + 10,50 zł podatek VAT (7%) = kwota brutto 160,50 zł.
Wartość netto usługi transportu do miejsca montażu 50,00 zł + 11,00 zł podatek VAT(22%) = kwota brutto 61 zł.
Termin montażu ustalono na 10.07.2005r. termin płatności na dzień 10.09.2005r. Usługę wykonano 10.07.2005r., wystawiono paragon fiskalny na całą wartość sprzedaży. Klient uregulował należność w dniu 7.09.2005r.

Według Wnioskodawcy:
- w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2005r. należy ująć sprzedaż materiałów na kwotę netto 600,00 zł i podatek VAT 132,00 zł;
- w deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień 2005r. należy ująć sprzedaż usług na kwotę netto 200,00 zł i podatek VAT 21,50 zł, w tym 11,00 zł podatek ze stawką 22% oraz 10,50 zł podatek ze stawką 7%;
- sprzedaż zaewidencjonować na kasie fiskalnej, materiały w stawce 22% VAT, usługa ze stawką 7%, w dniu wykonania usługi.
Rozliczenie takie jest wynikiem obowiązku podatkowego od sprzedanych materiałów, który wystąpi z chwilą wydania towaru, tj. 10.07.2005r. oraz obowiązku podatkowego od świadczonych usług, który powstaje w dniu 10.08.2005r., ponieważ zarówno przy świadczeniu usług montażu jak i usług transportu, w przypadku gdy zapłata nie wystąpiła wcześniej, obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30-tego dnia.

Sytuacja nr 4:
Sprzedaż okien wraz z ich montażem na terenie Niemiec w obiektach budownictwa niemieszkaniowego dla podatnika zarejestrowanego na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego. Zakup okien wraz z montażem w dniu 30.06.2005r. Wystawiono fakturę VAT w dniu 15.06.2005r.:
- wartość netto materiałów 200,00 zł + 0 zł podatek VAT (0%) = 200,00 zł;
- wartość netto usługa 50,00 zł + 0 zł podatek VAT = 50,00 zł;
- wartość netto transport do miejsca montażu 50,00 zł + 0 zł podatek VAT = 50 zł;
Termin montażu ustalono na 20.06.2005r., termin płatności na dzień 30.06.2005r. Usługę wykonano w terminie. Klient uregulował należność w dniu 30.06.2005r.

Stanowisko Wnioskodawcy:
- w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2005r. należy wykazać kwotę netto 200 zł w stawce 0%;
- usługa montażu i transportu nie podlega opodatkowaniu, nie powinno się jej wykazywać w deklaracji VAT-7;
- obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie powstaje 15 dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy, bądź z chwilą wystawienia faktury - w opisanej sytuacji jest to dzień 15 czerwca;
- obowiązek od świadczonych usług montażu i transportu nie powstał;
- należy złożyć deklarację VAT za drugi kwartał roku podatkowego

Sytuacja nr 5:
Sprzedaż drzwi i bram wraz z ich montażem na terenie Niemiec w obiektach budownictwa niemieszkaniowego dla podatnika niezarejestrowanego na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego. Firma zleciła wykonanie usługi na dzień 30.06.2005r. Termin płatności ustalono na dzień 15.07.2005r. Wystawiono fakturę VAT w dniu 20.06.2005r.:
- wartość netto materiałów 200,00 zł + 44 zł podatek VAT (22%) = 244,00 zł;
- wartość netto usługi montażu 50,00 zł + 3,50 zł podatek VAT (7%) = 53,50 zł;
- wartość netto transportu do miejsca montażu 50,00 zł + 11,00 zł podatek VAT (22%)= 61,00 zł.
Klient uregulował należność w terminie.

Według Wnioskodawcy:
- w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2005r. należy ująć sprzedaż towarów na kwotę 200,00 zł netto i 44 zł podatek VAT;
- w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec należy ująć usługę montażu i usługę transportu na kwotę netto 100 zł i podatek VAT 14,50 zł, w tym: 11,00 zł podatek ze stawką 22% i 3,50 zł podatek ze stawką 7%;
- nabywcy należy wystawić fakturę VAT, stosując stawki VAT, takie jak w przypadku nabywcy polskiego.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku o interpretację nie toczy się postępowanie podatkowe, a także kontrola podatkowa jak również postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnioskodawca spełnił zatem warunki zawarte w art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym podatnik składając wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Art. 14a § 1 cyt. wyżej ustawy stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim wyjaśnia:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pani X ma zamiar dokonywać dostawy okien, drzwi, bram i ogrodzeń własnym transportem wraz z montażem na terytorium Wspólnoty na rzecz osób fizycznych i podmiotów, niebędących osobą fizyczną, niezarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego oraz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby wymiany wewnątrzwspólnotowej. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług określają miejsce świadczenia. Miejsce świadczenia determinuje bowiem miejsce opodatkowania danej czynności. Szczególne zasady dotyczą dostawy towarów, które po ich nabyciu są instalowane lub montowane.

Zgodnie z ogólną zasadą uregulowaną w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika jednak, że Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów własnym transportem wraz z ich montażem. Dlatego też w tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który stanowi, że miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Zatem dostawa ta podlega opodatkowaniu w Niemczech. Opodatkowaniu podlega cała transakcja, obejmująca wartość dostarczanego towaru wraz z usługą transportu i montażu. Przepis art. 22 ust. 1 pkt 2 odnosi się do miejsca świadczenia dla dostawy towarów, a także dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, będącej w istocie szczególnym przypadkiem dostawy towarów. Tak więc pomimo tego, że w przykładzie opisanym w sytuacji nr 4 polski podatnik VAT-UE dokonał dostawy towarów na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej, zarejestrowanego na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego, to wykonana czynność nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w związku z tym, że towary te są na terytorium innego państwa członkowskiego instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Należy zauważyć, że na mocy art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2. Z powyższego wynika, że polski nabywca towarów montowanych, instalowanych na terytorium kraju nie rozpoznaje wewnątrzwspólnotowego nabycia. Z regulacji art. 22 ust. 1 pkt 2 wynika bowiem, że w istocie mamy do czynienia z dostawą towarów na terytorium Polski. Ponieważ przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. b) polskiej ustawy o VAT został odwzorowany z VI dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich, tj. z dyrektywy w zakresie podatku od wartości dodanej, analogiczne regulacje znajdować się muszą w niemieckiej ustawie o podatku od wartości dodanej. Tym samym niemiecki nabywca towarów montowanych, instalowanych na terytorium Niemiec, dostarczanych przez polskiego kontrahenta nie rozpozna wewnątrzwspólnotowego nabycia, co potwierdza z kolei, że polski dostawca nie rozpozna wewnątrzwspólnotowej dostawy.

Zatem konstrukcja art. 22 ust. 1 pkt 2 wyłącza u podmiotu dokonującego dostawy możliwość rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a u podmiotu nabywającego towary możliwość rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Przepisy ustawy nie określają wprost, co należy rozumieć przez montaż lub instalację towarów, które skutkują przesunięciem miejsca świadczenia do państwa montażu (instalacji). Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „montaż” to składanie maszyn, urządzeń, budowli itd., z gotowych części w jedną całość. Z kolei „instalacja” to zakładanie jakichś urządzeń technicznych.

Jednocześnie zaznacza się, że art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wskazuje, że nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Co do zasady zatem za montaż lub instalację należy uznawać takie czynności, które wymagają pewnych wiadomości (umiejętności) specjalnych co do zasady znanych przede wszystkim dostawcy montowanego (instalowanego) towaru. Tak więc w opisanym przez Panią X przypadku miejscem świadczenia przy dostawie towarów (miejscem opodatkowania transakcji) będzie terytorium Niemiec, niezależnie czy dostawa dokonana będzie na rzecz podmiotu zarejestrowanego na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego, czy też na rzecz osoby fizycznej, czy też podmiotu nie będącego podatnikiem VAT-UE.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpowiednio odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W związku z tym, że w przytaczanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z dostawą towarów na terenie kraju ani z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, dostawa towarów dokonana przez Wnioskodawcę nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca ma jednak obowiązek zapoznać się z przepisami przesądzającymi o konieczności rejestracji, sposobie rozliczania podatku od wartości dodanej i jego wysokości oraz o osobie zobowiązanej do jego rozliczenia (dostawca lub nabywca towarów), obowiązującymi w kraju dostawy oraz dopełnić formalności rozliczenia tego podatku.

Dokonana dostawa towarów wraz z ich montażem poza terytorium kraju nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; nie jest zatem objęta zakresem opodatkowania określonym w art. 5 ustawy o VAT. W takiej sytuacji faktura dokumentująca dostawę towarów wraz z montażem dokonana na terenie Niemiec przez polskiego dostawcę powinna zawierać dane standartowe z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Zasady wystawiania faktur regulują przepisy art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Ponadto Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego informuje, iż Wnioskodawca w myśl art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Zatem postępowanie Pani powinno być następujące: w przypadku dostawy drzwi, bram i ogrodzenia wraz z ich montażem nie nalicza się podatku, traktuje się je jako dostawę niepodlegającą opodatkowaniu, czynność ta będzie bowiem podlegać niemieckim przepisom podatkowym w zakresie opodatkowania, właściwej stawki podatku od wartości dodanej oraz innych obowiązków ewidencyjnych (również w zakresie kas rejestrujących) oraz rozliczeniowych.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim postanowił jak w sentencji.

Interpretację sporządzono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i stan prawny istniejący w dniu sporządzenia interpretacji.

Podobne interpretacje: