Drukuj

Czy opłatę licencyjną traktować import usług oraz gdzie i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zakupu licencji z Francji i z Chin ?

W związku z art. 2 pkt.9 i art.17 ust. 1 pkt. 4 i ust.2 oraz art.19 ust.13 pkt.9 i ust 19 a także art. 27 ust.3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie importu usług, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe .

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku wynika, że Spółka zawarła umowę z firmą francuską, wg której licencjodawca nadaje licencjobiorcy wyłączne prawo do produkcji i dystrybucji na rynku polskim krzeseł. Za powyższe firma z terytorium Wspólnoty Europejskiej wystawia faktury, za które Spółka pytająca dokonuje płatności.

Powstaje w związku z tym pytanie, czy opłatę licencyjną traktować jako import usług oraz gdzie i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Czy w przypadku zakupu licencji z Chin, będzie to również import usług?

Zdaniem Spółki przedmiotowe opłaty w obu przypadkach należy traktować jako import usług a obowiązek podatkowy powstaje w Polsce w terminie dokonania płatności za fakturę

Stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Udzielenie licencji ma charakter usługi świadczonej przez licencjodawcę na rzecz licencjobiorcy. Ustalenie miejsca świadczenia /opodatkowania / usług licencyjnych określa art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ .

Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku gdy usługa udzielenia licencji świadczona jest na rzecz podatnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tej usługi jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, czyli w rozpatrywanym przypadku licencjobiorca, a więc firma polska. Przedmiotowa licencja jest zatem odpłatną usługą świadczoną na terytorium kraju.

Zatem podatnikiem podatku VAT jest firma polska stosownie do unormowania wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o VAT. Przepis ten nakazuje traktować jako podatników podatku VAT podmioty, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę albo miejsce zamieszkania poza terytorium kraju. W tej sytuacji ma zatem zastosowanie opodatkowanie na zasadach importu usług, zdefiniowanego w art.2 pkt.9 przywołanej wcześniej ustawy o VAT, przy czym podatnikiem odnośnie importu licencji jest usługobiorca - na co wskazuje art.17 ust. 2 ustawy o VAT.

Moment powstania obowiązku podatkowego z powyższego tytułu określa art. 19 ust. 13 pkt. 9 w związku z art. 19 ust.19 ustawy o VAT. Powstaje on z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Użyty termin "otrzymania" zapłaty, w sytuacji gdy polski usługobiorca nie otrzymuje żadnej zapłaty z tytułu nabycia licencji, należy rozumieć jako otrzymanie zapłaty przez licencjodawcę, czyli moment dokonania zapłaty przez licencjobiorcę.

Z definicji importu usług wynika / art.2 pkt.9 przywołanej wcześniej ustawy o VAT /, że usługodawcą musi być podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski, niezależnie od tego czy na terenie Wspólnoty, czy też poza jej terytorium np.: w Chinach.

Dlatego powyższe wyjaśnienie dotyczy również zadanego pytania w sprawie zakupu licencji z Chin.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: