Drukuj

Gdzie podlegają opodatkowaniu wykonywane przez Spółkę usługi , o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 )w przypadku gdy usługi te są wykonywane w kraju na rzecz kontrahenta polskiego, na rzecz kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa trzeciego ?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem przy świadczeniu usług decydujące znaczenie dla objęcia ich opodatkowaniem ma miejsce świadczenia tych usług, co związane jest z zasadą terytorialności podatku VAT.Jednakże opodatkowanie usług wykonywanych przez polskich podatników, zarówno w kraju jak i za granicą, nie jest już uzależnione wyłącznie od miejsca faktycznego wykonania usługi, bowiem od 01.05.2004 r. do ustalenia miejsca opodatkowania wykonanej usługi niezbędne jest określenie charakteru tej usługi.

I tak zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ww. Ustawy o VAT w przypadku świadczenia usług, miejscem świadczenia ( tj. miejscem opodatkowania ) jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Natomiast w przypadku usług niematerialnych wymienionych w art. 27 ust. 4 Ustawy o VAT, tj. usług w zakresie :1. sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw,2. reklamy;3. prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznych, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( PKWiU 74.1 ); przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2); - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 ; tłumaczeń;4. bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki;5. dostarczania ( oddelegowania ) personelu6. wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu;7. telekomunikacyjnych;8. nadawczych radiowych i telewizyjnych;9. elektronicznych;10.polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-9 i 11;11.agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10, wykonywanych na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania ( art. 27 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy o VAT ). Jeżeli zatem usługi, o których mowa wyżej nie są wykonywane na rzecz podmiotów wymienionych w art. 27 ust. 3 Ustawy o VAT to miejscem ich świadczenia jest miejsce określone zgodnie z zasadami art. 27 ust. 1 Ustawy o p.t.u. ( tj. terytorium kraju ), a podatnik dokumentuje tę sprzedaż fakturą VAT i wykazuje wartość tej usługi w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż krajowa.Natomiast w przypadku gdy usługi te wykonywane są przez podatnika na rzecz kontrahentów określonych w art. 27 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy o VAT, uznaje się, iż miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, a zatem nabywca rozliczy VAT na zasadzie importu usług, tym samym usługa taka nie podlega opodatkowaniu na terytorium kraju.

Jednakże podatnik ( wykonawca usługi ) obowiązany jest wystawić na rzecz kontrahenta zagranicznego fakturę stwierdzającą wykonanie tej usługi, chyba że podatnik ten dla tej czynności jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku państwa trzeciego- podatku o podobnym charakterze ( art. 106 ust. 1 i 2 Ustawy o VAT ). Faktura, o której mowa wyżej musi być wystawiona zgodnie z wymogami określonymi przepisami §12 i § 14-26 oraz § 29 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r, Nr 97,poz.971 ), jednakże może ona nie zawierać : stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem a także numerów identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy ( § 30 ust. 1-3 ww. Rozporządzenia ).W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 Ustawy o VAT, tj. w przypadku gdy usługi , o których mowa w art. 27 ust. 4 wykonywane są na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty , ale w kraju innym niż terytorium kraju, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać ponadto numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju ( § 30 ust. 4 ww. Rozporządzenia ).

Jeżeli zatem usługi wymienione w piśmie podatnika z dnia 15.04.2004 r. są usługami o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 6 Ustawy o VAT, tj. usługami wynajmu, dzierżawy lub innymi o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, i usługi te świadczone są na rzecz nabywców krajowych , to jako usługi nie wymienione wśród usług opodatkowanych stawkami 0%, 3%, 7% lub zwolnionych z opodatkowania od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 22%, a podatnik musi wystawić fakturę dokumentującą wykonanie tych usług i wykazać ich wartość w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 jako sprzedaż krajowa.Natomiast ww. usługi nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju w sytuacji, gdy wykonywane są na rzecz kontrahentów wymienionych w art. 27 ust. 3 Ustawy o VAT. Jednakże podatnik jest obowiązany udokumentować tę sprzedaż fakturą wystawioną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zatem Naczelnik tut. urzędu podziela stanowisko Spółki , iż wykonywanie usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 6 Ustawy o VAT dla nabywców krajowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju , a podatnik ma obowiązek udokumentować tę sprzedaż fakturą VAT, natomiast wykonywanie ww. usług na rzecz kontrahentów wymienionych w art. 27 ust. 3 Ustawy o p.t.u. są czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem. Jednakże tut. organ podatkowy nie podziela stanowiska Podatnika, iż w przypadku świadczenia ww. usług niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT wykonawca tych usług nie ma obowiązku wystawiania faktury .

Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 14a§1 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) właściwy urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Organy podatkowe muszą jednak, zgodnie z art.15 ww. Ustawy z dnia 29.08.1997 r. przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej. Ponieważ przepisy Ustawy o VAT, jak i przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy nie uprawniają organów podatkowych do wydawania opinii interpretacyjnych dotyczących ustalania właściwego grupowania towarów i usług, tut. organ podatkowy nie analizuje, czy wymienione w piśmie z dnia 15.04.2004 r. usługi, są usługami, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 6 Ustawy o VAT, tj. usługami wynajmu, dzierżawy lub innymi o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu. Zasadą jest natomiast, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty ( wyroby, usługi ), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.Jednakże w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego i wydanie opinii interpretacyjnych do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź ( tel. 0//42 683-91-00 ).

Podobne interpretacje: